گزارشگری افشای اطلاعات

 معرفی مؤسسه بیمه و برنامه كسب و كار :

اساسنامه و پروانه فعالیت


سهامداران


ساختار سازمانی


اطلاعات کارکنان


چشم انداز و ماموریت


اطلاعات شعب


اطلاعات نمایندگان


مراکز درمانی طرف قرارداد 


مراکز پرداخت خسارت خودرو


معاملات غیر بیمه ای اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل


سیاستهای اعطای پاداش اعضای هیئت مدیره


سیاست تقسیم سود به سهامداران

وضعیت و عملکرد مالی :