• مرکز تماس : 43417 -021

با رعايت استانداردهايIFRSصورت هاي مالي بيمه گران شفاف مي شود

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل بيمه مركزي، دكتر با تاكيد بر اهميت IFRS در تمامي رشته ها به خصوص موسسات مالي گفت:  صنعت بيمه، نقش مركزي در اقتصاد جهاني ايفا مي كند، شركت هاي بيمه، مردم و شركت ها را در انتقال ريسك پشتيباني مي كنند ضمن آنكه بيمه گران همانند ساير موسسات سرمايه گذار، سرمايه گذاران مهم بلند مدت هستند. بنابراين مجموعه اي از استانداردهاي گزارشگري مالي، مي تواند منافع سرمايه گذاران  شركت هاي بيمه را تضمين  كند.

وي افزود: بعد از تحريم ها در صنعت بيمه  شاهد تحولات خوبي در عرصه روابط بين المللي براي سرمايه گذاري در شركت هاي بيمه و تعامل با آن ها هستيم و اين نياز به تطبيق گزارشگري مالي بر اساس استاندارهاي بين المللي را بيشتر مي كند.

وي خاطر نشان كرد: استقرار استاندارد IFRS  ضرورت غير قابل انكار براي ورود به بازارهاي بين المللي است.

دكتر همتي به دارايي ۱۳ هزار ميليارد دلاري ثبت شده  شركت هاي بيمه جهان كه ۱۲ درصد كل دارايي شركت هاي مالي و غير مالي در بورس هست اشاره كرد و گفت : اين شركت ها  از سيستم گزارشگري مالي  بين المللي(IFRS)  استفاده مي كنند تا از اين طريق  زمينه هاي مناسبي را براي  تقويت كسب و كار و سلامت مالي بيمه گران و در نهايت اقتصاد جهاني فراهم كنند .

رئيس شوراي عالي بيمه با اشاره به اينكه طبيعت كسب و كار شركت هاي بيمه موجب مي شود بيمه گران و سرمايه گذاران در شركت هاي بيمه در معرض بسياري از ريسك ها قرار گيرند، گفت : با اجراي مطلوب استانداردهاي مالي جهاني سلامت مالي  بيمه گران تضمين مي شود .

 اين موضوع نيازمند انعكاس به موقع و شفاف ريسك هاي بيمه اي و تغييرات آن است تا تاثير مناسبي بر اقتصاد جهاني بگذارد؛ بنابراين صورت هاي مالي شركت هاي بيمه نيازمند انعكاس شفاف ريسك هاي بيمه اي و تغييرات ان و رويه هاي خاص حسابداري است.

وي خاطر نشان كرد: در كشور ما حدود ۷۰ درصد دارايي هاي شركت هاي بيمه از محل تعهدات بيمه اي آنها كه به عنوان ذخاير فني محسوب مي شود، تامين مي شود. حال با توجه به اينكه سهم بازار بيمه زندگي در كشور ۱۴ درصد بوده و ذخيره رياضي قابل توجهي نسبت به ساير ذخاير فني ما نيست، قاعدتا با توجه به برنامه ششم و تدابيري كه انديشيده شده سهم تعهدات و ذخاير بيمه افزايش مي يابد و اين افزايش موجب مي شود تا سهم  و وزن استاندارد خاص بيمه اي در مقايسه با استاندارد هاي عمومي بيشتر شود.

رئيس كل بيمه مركزي گفت: با توجه به وضع و تاثير تعهدات بيمه اي، سهم عمده انطباق گزارشگري مالي در صنعت بيمه بايد با استاندارد خاص بين المللي بيمه اي صورت گيرد كه مسائل تكنيكي و فني زيادي را در مقابل ما قرار مي دهد.

وي در پايان اعلام آمادگي كرد، صنعت بيمه در اولين فرصت و با هماهنگي سازمان هاي بورس، حسابرسي و سنديكا نسبت به تهيه آيين نامه هاي لازم، اصلاح و تصويب نمونه صورت هاي مالي  شركت هاي بيمه و پياده سازي IFRS۱۷ و ساير استانداردهاي مالي بين المللي در  شركت هاي بيمه اقدام خواهد كرد.