• مرکز تماس : 43417 -021

ازسوی شورای عالی بیمه مطرح شد : موازين فني تعيين نرخ‌هاي حق بيمه

شوراي‌عالي بيمه در اجراي ماده ۱۷ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري و به استناد فصل نهم قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و ساير مقررات مربوط، در جلسه مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۶ «مقررات تعيين حق بيمه انواع رشته‌هاي بيمه‌اي» را مشتمل بر ۱۰ ماده و ۴ تبصره تصويب نمود.

ماده ۱-مؤسسه بيمه‌ مكلف است حق‌بيمه انواع رشته‌هاي بيمه‌اي را با رعايت مقررات اين آيين‌نامه و موازين فني پيوست تعيين و اعمال نمايد.

تبصره- انواع رشته‌هاي بيمه ­اي كه حق‌بيمه آنها توسط هيئت وزيران، شوراي­عالي بيمه و يا بيمه مركزي تعيين شده يا مي‌شود تابع مقررات مربوط خواهد بود.

ماده ۲- مؤسسه بيمه موظف است ضمن رعايت موازين فني تعيين حق‌بيمه موضوع ماده ۱، نرخ حق‌بيمه، جدول تعرفه كوتاه مدت و روز شمار، ميزان و موارد تخفيف و يا اضافه نرخ انواع رشته‌هاي بيمه‌اي و هر گونه تغيير در آنها را در كميته‌اي متشكل از اكچوئر داخلي، مسئول فني رشته ذي‌ربط و معاون فني تعيين و پس از تاييد مديرعامل (يا قائم مقام وي) به تصويب هيئت مديره براند و همزمان با ابلاغ آن يك نسخه را به همراه گزارش توجيهي مباني محاسباتي به بيمه مركزي ارسال نمايد.

ماده ۳-در تعيين نرخ حق بيمه رشته‌هايي از قبيل بيمه‌هاي مهندسي كه امكان تعيين تعرفه يكسان وجود ندارد مؤسسه بيمه موظف است بجاي تعيين تعرفه، مباني تعيين نرخ را با توجه به مقررات اين آيين‌نامه تعيين و همزمان با ابلاغ آن يك نسخه را به بيمه مركزي ارسال نمايند.

ماده ۴-در تعيين نرخ حق‌بيمه رشته‌هاي آتش‌سوزي، باربري، مهندسي و نفت، گاز و پتروشيمي، كشتي و هواپيما، رعايت ماده ۶ "آيين‌نامه نحوه واگذاري بيمه‌هاي اتكايي اجباري و ميزان كارمزد و مشاركت در سود آن" (آيين‌نامه شماره ۷۶ مصوب شوراي‌عالي بيمه) و اصلاحات بعدي آن الزامي است.

ماده ۵-چنانچه حسب بررسي بيمه مركزي مشخص شود نرخ حق‌بيمه، جدول تعرفه كوتاه مدت و روز شمار، ميزان و موارد تخفيف و يا اضافه نرخ هر يك از رشته‌هاي بيمه‌اي با ضوابط مقرر در اين آيين نامه انطباق ندارد، موسسه بيمه موظف است حداكثر ظرف مدت ۳۰ روز پس از اعلام بيمه مركزي موارد اعلامي را با رعايت مراحل مقرر در ماده ۲ اين آيين نامه اصلاح و همزمان با ابلاغ آن يك نسخه را به بيمه مركزي ارسال نمايد.

ماده ۶- چنانچه بر اساس صورت‌هاي مالي حسابرسي شده موسسه بيمه ضريب خسارت شش ماهه در رشته درمان بيشتر از ۸۰ درصد و ضريب خسارت يكساله در ساير رشته هاي موضوع اين آيين نامه بيشتر از ۷۵ درصد باشد، موسسه بيمه موظف است حداكثر ظرف مدت ۳۰ روز مصوبه موضوع ماده ۲ اين آيين‌نامه را در خصوص آن رشته اصلاح و به تاييد مديرعامل (يا قائم مقام وي) و تصويب هيئت مديره برساند و همزمان با ابلاغ آن يك نسخه را به بيمه مركزي ارسال نمايد.

تبصره ۱- در رشته‌هاي بيمه مهندسي، نفت و گاز، پتروشيمي، كشتي و هواپيما ميانگين ضريب خسارت در دوره پنج‌ساله منتهي به سال مورد بررسي ملاك عمل است.

تبصره ۲- مبناي محاسبه ضريب خسارت موسسه بيمه در هر يك از رشته‌هاي بيمه‌اي مقررات مندرج در ماده ۳ آيين‌نامه ذخاير فني موسسات بيمه (آيين‌نامه شماره ۵۸) مصوب شوراي‌عالي بيمه خواهد بود.

ماده ۷-  مؤسسه بيمه موظف است در رشته‌هايي كه شرايط عمومي مصوب شوراي‌عالي بيمه دارد بيمه‌نامه‌هاي خود را با رعايت آن شرايط صادر نمايد.

تبصره- در رشته هاي بيمه فاقد شرايط عمومي مصوب شوراي عالي بيمه، مؤسسه بيمه موظف است شرايط بيمه‌نامه‌هاي خود را حسب مورد بر اساس آيين نامه هاي مربوط آن رشته يا بر اساس كلوزهاي متعارف بين‌المللي يا چارچوبي كه بيمه مركزي ابلاغ خواهد كرد صادر نمايد.

ماده ۸-در صورت احراز تخلف مؤسسه بيمه از اجراي مفاد اين آيين‌نامه بيمه مركزي مي‌تواند متناسب با تخلف و تكرار آن حسب مورد هر يك از اقدامات زير را انجام دهد:

۱-اخطار كتبي به مسئول فني، معاون فني، مدير عامل و يا هيئت مديره مؤسسه بيمه،

۲-الزام شركت به استعلام نرخ از بيمه مركزي قبل از صدور بيمه‌نامه در يك يا چند رشته بيمه،

۳-كاهش كارمزد اتكايي اجباري سهم بيمه مركزي حداكثر تا ۹۰% مبلغ كارمزد مصوب.

۴- سلب صلاحيت مسئول فني، معاون فني و يا مديرعامل مؤسسه بيمه،

۵-تعليق پروانه فعاليت مؤسسه بيمه در يك يا چند رشته بيمه با تصويب شوراي‌عالي بيمه،

۶-لغو پروانه فعاليت مؤسسه بيمه در يك يا چند رشته بيمه با تأييد شوراي‌عالي بيمه و تصويب مجمع عمومي بيمه مركزي ج.ا.ا.ايران.

ماده ۹-بيمه مركزي هر سال يكبار گزارشي از نتيجه اجراي اين آيين‌نامه توسط هريك از موسسات بيمه را تهيه و به شوراي‌عالي بيمه ارايه خواهد نمود.

ماده ۱۰-اين آيين‌نامه از تاريخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۷ لازم‌الاجرا است و جايگزين آيين‌نامه‌هاي شماره ۸۱ (مقررات تعيين حق بيمه كليه رشته‌هاي بيمه‌اي) و اصلاحات بعدي آن مي‌شود.

برای اطلاعات تکمیلی ازمقررات تعيين حق بيمه انواع رشته‌هاي بيمه‌اي می توانید به سایت بیمه مرکزی مراجعه نمایید.