صورت مالی تنظیم شده در تاریخ ۹۹/۰۴/۲۹

شرکت بیمه آسماری (سهامی خاص)
صورت سود و زيان
سال مالي منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸
 (تجدید ارائه شده)
يادداشت سال ۱۳۹۸ سال ۱۳۹۷
 ریال  ریال ریال
 درآمد حق بیمه ناخالص  ۵ ۱,۰۷۹,۹۰۲,۶۳۴,۹۱۴۶۳۴,۳۹۸,۸۶۷,۶۰۱
 حق بیمه اتکائی واگذاری  ۶ (۴۴,۷۱۱,۲۱۴,۱۸۸)(۶۲,۸۳۹,۰۷۰,۶۷۹)
 حق بیمه خالص (سهم نگهداری)۱,۰۳۵,۱۹۱,۴۲۰,۷۲۶۵۷۱,۵۵۹,۷۹۶,۹۲۲
 درآمد سرمایه گذاری از محل منابع بیمه ای  ۷ ۳۸,۴۴۹,۸۰۳,۸۳۱۳۰,۵۱۸,۵۰۵,۸۱۹
 سایر درآمد های بیمه ای  ۸ ۱۰,۶۷۱,۱۷۲,۰۳۸۹,۳۹۷,۰۶۳,۹۱۳
 درآمد های بیمه ای۴۹,۱۲۰,۹۷۵,۸۶۹۳۹,۹۱۵,۵۶۹,۷۳۲
 خسارت و مزایای پرداختی ( ناخالص )  ۹ (۷۴۰,۸۲۰,۸۱۳,۶۹۵)(۴۴۵,۷۳۴,۰۷۵,۴۹۴)
 خسارت سهم بیمه گران اتکایی  ۱۰ ۵۹,۳۵۲,۷۷۷,۵۹۲۳۸,۱۵۶,۳۶۹,۰۸۰
 خسارت و مزایای پرداختی خالص(۶۸۱,۴۶۸,۰۳۶,۱۰۳)(۴۰۷,۵۷۷,۷۰۶,۴۱۴)
 هزینه سهم مشارکت در منافع  ۱۱ (۲۲۳,۵۱۵,۶۵۶)(۶۵,۷۹۴,۳۷۶)
 تغییرات سایر ذخایر فنی  ۱۲ (۴۴,۲۹۹,۲۰۴,۵۰۳)(۲۱,۸۶۲,۹۵۴,۷۸۰)
 سایر هزینه های بیمه ای  ۱۳ (۱۷۰,۶۸۳,۶۴۶,۳۹۶)(۹۴,۸۴۶,۸۴۱,۵۲۳)
 هزینه های بیمه ای(۲۱۵,۲۰۶,۳۶۶,۵۵۵)(۱۱۶,۷۷۵,۵۹۰,۶۷۹)
 سود ناخالص فعالیت های بیمه ای  ۱۴ ۱۸۷,۶۳۷,۹۹۳,۹۳۶۸۷,۱۲۲,۰۶۹,۵۶۱
 هزینه های اداری و عمومی  ۱۵ (۱۲۱,۶۷۹,۴۲۳,۴۰۰)(۸۸,۳۷۵,۳۴۰,۲۰۶)
 سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی  ۱۶ ۱۲,۱۸۴,۵۵۸,۲۱۱۲۰,۱۰۴,۰۰۱,۳۰۶
(۱۰۹,۴۹۴,۸۶۵,۱۸۹)(۶۸,۲۷۱,۳۳۸,۹۰۰)
 سود عملیاتی۷۸,۱۴۳,۱۲۸,۷۴۷۱۸,۸۵۰,۷۳۰,۶۶۱
 سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی  ۱۷ ۱۰,۱۶۳,۹۳۹,۵۲۳۲,۶۰۷,۳۷۰,۴۸۲
 سود قبل از مالیات۸۸,۳۰۷,۰۶۸,۲۷۰۲۱,۴۵۸,۱۰۱,۱۴۳
 هزینه مالیات بر درآمد :
 سال جاری۰۰
 سال های قبل(۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰)۰
 سود خالص۸۷,۰۸۲,۰۶۸,۲۷۰۲۱,۴۵۸,۱۰۱,۱۴۳
 سود پایه هر سهم :
عملیاتی۳۰۸۷۵
 غیر عملیاتی۴۱۱۰
 سود پایه هر سهم  ۱۸۳۴۸۸۶
از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سود سال جاری و تعدیلات سنوات قبل بوده، صورت سود و زیان  جامع ارائه نشده است.
يادداشتهاي توضيحي ، بخش جدایی ناپذیر صورت هاي مالي است .