عملکرد شرکت در طرح‌های بیمه‌ای جدید دارای مجوز از بیمه مرکزی

در حال حاضر شرکت طرح بیمه ای جدید فعال دارای مجوز از بیمه مرکزی ندارد.