مدیران

الهام جلوی

مدیر شبکه فروش 43417-160
ماندانا محمدزاده مدیر روابط عمومی

ماندانا محمدزاده

مدیر روابط عمومی و تبلیغات 43417-180

سپیده برهان زاده

مدیر تحقیق و توسعه 43417-210
لادن قندی مدیر نرم افزار

لادن قندی

مدیر نرم افزار 43417-257
شهاب سماوی مدیر مالی

شهاب سماوی

مدیر مالی 43417-302
پیمان پارسا مدیر اموال

پیمان پارسا

مدیر اموال 43417-401
مجید شاهرخی

مجید شاهرخی

مدیر اداری و پشتیبانی 02143417-320