مدیران

الهام جلوی

مدیر مسئولیت و مهندسی 43417-410

مژگان آقاجانی

مدیر فروش 43417-407

ماندانا محمدزاده

مدیر روابط عمومی 43417-480

سپیده برهان زاده

مدیر تحقیق و توسعه 43417-472

شهاب سماوی

سرپرست مدیریت مالی 43417-302