مدیران

الهام جلوی

مدیر فروش شعب 43417-360

ماندانا محمدزاده

مدیر روابط عمومی 43417-480

سپیده برهان زاده

مدیر تحقیق و توسعه 43417-470

لادن قندی

مدیر نرم افزار 43417-507

شهاب سماوی

مدیر مالی 43417-302

پیمان پارسا

مدیر اموال 43417-401