نسبت حق بیمه تولیدی نمایندگان و کارگزاران به کل حق بیمه موسسه بیمه

شرکت بیمه آسماری ( سهامی خاص)
  حق بیمه تولیدی نمایندگان و کارگزاران به کل حق بیمه
 سال                                  نسبت
۱۳۹۶                                   ۰٫۹۷
۱۳۹۷                                   ۰٫۹۷
۱۳۹۸                                   ۰٫۹۷