نسبت حق بیمه تولیدی نمایندگان و کارگزاران به کل حق بیمه

شرکت بیمه آسماری ( سهامی خاص)
  حق بیمه تولیدی نمایندگان و کارگزاران به کل حق بیمه
 سال                                  نسبت
۱۳۹۹                                   ۰٫۹۸
۱۴۰۰                                   ۰٫۸۲
۱۴۰۱