۹ درصد شناورهای کشور تحت پوشش بیمه آسماری اند

دسته بندی:

.

شرکت بیمه آسماری در حوزه ارزیابی موارد بیمه، ارائه نرخ و پرداخت خسارت بیمه های کشتی تبحر ویژه ای دارد. این روند به دلیل حساسیت های موجود بر روی بیمه شناورها و نیز اهمیت آنها در حمل و نقل دریایی و تجارت خارجی کشور ایجاد شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه آسماری، درباره مسائل مرتبط با بیمه کشتی و شناور و نیز عملکرد شرکت بیمه آسماری در این حوزه با «الهام جلوی»، مدیر بیمه های مسئولیت و مهندسی شرکت به گفت و گو نشسته ایم.

 

برای شروع گفت و گو، بهتر است نگاهی به میزان حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی بیمه آسماری در رشته بیمه بدنه کشتی داشته باشیم.

حق بیمه تولیدی این رشــته در شــرکت بیمه آســماری طی ســال ۱۳۹۹ بیش از ۱۷ میلیارد و ۵۱۲ میلیون ریال بوده است. این در حالی است که برای ســال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷ ،اعداد ۷٫۴ میلیارد ریال و ۶٫۷ میلیارد ریال ثبت شده است.

با وجود رشد قابل ملاحظه حق بیمه تولیدی در سال گذشته، اما طی ســال جاری، تضعیف شرایط اقتصادی و همچنین محدودیت های اعمال شــده بر اساس پروتکل های بهداشــتی مقابله با ویروس کرونا، موجب کاهش ترددهای دریایی شده است و طبیعتا این امر، فروش بیمه نامه های بدنه شناور را نیز تحت تاثیر قرار داده است.

با این حال در نیمه اول ســال جــاری، فروش بیمه های بدنه شــناور منجر به تولید بیش از ۱۰٫۷ میلیارد ریال از پرتفوی فعلی شــده است که نسبت به مدت مشابه ســال قبل رشد ۲۷ درصدی نشان می دهد.

از این محل، شرکت بیمه آسماری در سال ۱۳۹۷ بیــش از ۵٫۷ میلیارد ریال خســارت پرداخت کرده است، اما با توجه به ضریب خسارت در سال مربوطه و ارزیابی مناسب تر ریسک در سال های آتی، خسارت پرداختی به ۶۰۸ میلیون ریال در سال ۱۳۹۸ و ۱٫۳ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۹ رسیده است.

 

بیمه کشــتی در پرتفوی شرکت بیمه آسماری چه جایگاهی دارد؟

با توجه به دسترسی وسیع کشور ما به دریاها و بهره مندی از این موهبت الهی، حمل و نقل دریایی نیز از گذشته در ایران جایگاه ویژه ای داشته است. قدمت زیاد این روش حمل و نقل در دنیا و از طرف دیگر مخاطرات مرتبط با آن، موجب شــد که بیمه دریایی جزو اولین بیمه هایی باشــد که پا به عرصه وجود نهاد و به مرور زمان میزان استفاده از آن هم بیشتر شد.

بــا توجه به وضعیــت جغرافیایی شــعب بیمه آسماری و مجاورت اکثر آنها با آب های بین المللی، صدور بیمه نامه شناور نیز از آغاز فعالیت این شرکت رونق داشته است.

البته با توجه به این که شرکت بیمه آسماری از ابتــدا تمرکز خود را بر فروش بیمه نامه درمان قرار داده بود، به صورت طبیعی ســهم سایر رشته ها در پرتفو ناچیز بود، از این رو با وجود رشــد سریع حق بیمه تولیدی در رشته کشتی، سهم آن در کل پرتفو طی سالهای اخیر همواره زیر یک درصد بوده است.

 

بیمه آسماری در رشته بیمه کشتی، چه پوشش هایی را ارائه می دهد؟

بیمه هــای شــناور بــا اقتبــاس از مجموعه قوانیــن دریایی بین المللی، تجــارب دریانوردی و کنوانســیون های بین المللی تنظیم شــده اند. در شرکت بیمه آسماری نیز، بیمه بدنه و ماشین آلات شــناورها بر اســاس کلوزهای طراحی شده توسط انستیتو بیمه گران لندن صادر می شود. کلوز ۲۸۰ ، کلوز ۲۸۴ ، کلــوز ۲۸۹ و کلوز ۳۴۶ اکنون در این شرکت ارائه می شود.

بر اســاس آمار ارائه شده توسط سازمان بنادر و دریانوردی، شناورهای ثبت شــده در این سازمان حدود ۹ هزار فروند است که بخش زیادی از آنها به خاطر سن زیاد، مستهلک شده و نیاز به جایگزینی دارند. با توجه به این که در ســال ۱۳۹۹ حدود ۸۰۰ فقره بیمه نامه شناور در شرکت ما صادر شده است، می توان گفت که از این تعداد حدود ۹ درصد تحت پوشش شرکت بیمه آسماری قرار گرفته اند.

 

با توجه به این که بیمه کشتی توسط همه شرکت های بیمه عرضه می شود، آیا نرخ های ارائه شده توسط بیمه آسماری قدرت رقابت با نرخ های سایر شرکت ها را دارد؟

حــق بیمه تا حــدود زیــادی متاثــر از قانون اعــداد بزرگ اســت، بدین معنا که هــر چه تعداد بیمه نامه های صادره بیشتر باشد، استخراج نرخ فنی و کارشناسی شــده بر اساس ضریب خسارت رشته و هزینه های مربوطه، اصولی تر انجام خواهد شد.

با توجه به تعداد شــناور موجود در کشورمان، قانون اعداد بزرگ در صدور این رشته بیمه ای مانند آنچه در صدور بیمه های خودرو و آتش سوزی وجود دارد، چندان مصداق ندارد، در نتیجه در صورت عدم مدیریت ریسک، پذیرش ریسک نامناسب و یا ارائه نرخ پایین و غیر کارشناسی، احتمال افزایش ضریب خسارت و متضرر شدن بیمه گر زیاد است.

خوشبختانه این موضوع در شرکت بیمه آسماری مورد توجه خاص قرار گرفته اســت. شبکه فروش و روسای شعب هم در فرایند بازاریابی و نفوذ به بازار، این موضوع را مد نظر قرار داده و نهایت تلاش را در مدیریت ریسک به کار بسته اند.

 

فرایند صدور بیمه نامه کشــتی تا چه اندازه روان سازی شده است؟

یکــی از الزامــات و پیش نیازهــای صدور این بیمه نامه، بازدید از مورد بیمه به منظور شناســایی وضعیت ریسک اســت. البته صدور بیمه نامه های تمدیدی مشــروط بر اینکه افزایش سرمایه چندانی نداشته باشــند، مشمول این الزام نیست، لذا فرایند صدور آنها با سرعت بیشتری انجام می پذیرد.

در خصوص شــناورهایی که بــرای اولین بار در این شــرکت تحت پوشش قرار می گیرند و یا موارد تمدیدی که افزایش ســرمایه بیــش از ۲۰ درصد دارند، باید کارشناســی بازدید اولیه انجام پذیرد که این موضوع ممکن است تا حدودی سرعت صدور را تحت تاثیر قرار دهد.

در همین راستا، شــعب بیمه آسماری با تعامل خوبی که با کارشناسان ارزیاب ایجاد کرده اند، سعی دارند فرایند صدور بیمه نامه را تسریع کنند. همچنیــن اختیار بازدید از شــناورها حســب درخواســت روسای شعب تا میزان مشخصی به آنها تفویض شــده اســت که این امر نیز موجب حذف برون سپاری و افزایش سرعت فرایند صدور می شود.

خدمات الکترونیک

پنل بیمه شدگان درمان

پنل بیمه شدگان درمان

مشاهده پوشش‌ها، چاپ بیمه‌نامه، مشاهده پرداخت خسارت‌ها و...

پرتال بیمه شدگان درمان

پرتال بیمه شدگان درمان

دریافت معرفی‌نامه آنلاین و...

استعلام و چاپ بیمه نامه

استعلام و چاپ بیمه نامه

برای استعلام بیمه نامه خود کلیک نمایید....

نظرات کاربران

-- بارگیری کد امنیتی --