بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت همان‌طور که از نامش پیداست، مسئولیت افراد در قبال یکدیگر را بیمه می‌کند.
به عبارت دیگر اگر‌ براثر غفلت‌ يا قصور فردی، خساراتی‌ مالي‌ و جانيی به‌ اشخاص‌ ثالث‌ وارد شود كه‌ در نتيجه‌، آن‌ فرد محكوم‌ به‌ پرداخت‌ غرامت‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ شود، این غرامت را شرکت بیمه به موجب بیمه‌نامه صادره جبران خواهد کرد.

بیمه‌‌مسئولیت

هر فردی‌ ممكن‌ است‌ در اثر غفلت یا قصور به فرد دیگری ‌خسارت‌ مالی‌ يا صدمه‌ جانی‌ وارد کند. در چنین مواردی، فرد مقصر باید خسارت وارده را جبران کند، اما در مواردی، این خسارت پیچیده و البته بزرگ است. شرکت بیمه آسماری برای حل این مشکل، بیمه‌مسئولیت را طراحی کرده است.

بيمه‌نامه‌‌ مسئوليت‌ در هيچ‌ موردی‌ در قبال‌ اقدامات‌ و اعمال‌ عمدی‌ بيمه‌گذار كه‌ منجر به‌ خسارات‌ مالی ‌و جانی‌ شود، پوششی ارائه‌ نمي‌دهد.

از انواع‌ بيمه‌نامه‌های‌ مسئوليت‌ می‌توان‌ بيمه‌نامه‌های‌ مسئوليت‌ مالكان‌ مستغلات‌، مستاجران‌، توليدكنندگان‌،‌ مقاطعه‌كاران، و بيمه‌ مسئوليت‌ آسانسور و مسئوليت‌ حرفه‌ای‌ را نام‌ برد.

از آنجا که این بیمه‌نامه پیچیدگی‌های خاص خود را دارد، به فراخور موضوع از سوی بیمه گذاران سوالاتی درباره آن مطرح شده است. مطالعه پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند اطلاعات دقیقی درباره بیمه‌نامه به مشتریان ارائه دهد.

در جامعه بشری، اقتدار و قوت قوانين مسئوليت مدنی، بيانگر انضباط اجتماعی و تعالی مدنيت و فرهنگ آن جامعه می‌باشد. استواری مسئوليت مدنی بر اين اصل كلی، كه هركس موجب زيان ديگری شود مسئول جبران آن است، ريشه در امنيت و عدالت اجتماعی دارد. امروزه تحقق امنيت و عدالت اجتماعی تنها با وضع يك قانون مسئوليت مدنی در جهت حمايت از حقوق زيان ديدگان به تنهائی كفايت نمی‌كند. بلكه بايستی سيستمی انديشيده و استوار شود كه اجرای قانونی مسئوليت مدنی و تأمين عدالت اجتماعی را تسهيل كند. سيستم مؤثری كه قادر است جبران خسارت‌ها مورد بحث را سر و سامان دهد، تكنيك بيمه است و بنابراين يكی از شاخص‌های سنجش رشد و ارتقاء مدنيت در هر جامعه، رشد بيمه‌های مسئوليت در آن جامعه می‌باشد.

۱-بيمه‌نامه مسئوليت مدنی كارفرما در مقابل كاركنان و اشخاص ثالث

ماده ۱۲ قانون مسئوليت مدني می‌گويد:

كارفرمايانی كه مشمول قانون كار هستند، مسئول جبران خسارت‌هايی می‌باشند كه از طرف كاركنان اداری يا كارگران آنان، حين كار يا به مناسبت آن وارد شده باشد مگر اينكه محرز شود تمام احتياط ‌هايی كه اوضاع و احوال قضيه ايجاب می‌نموده رعايت شده و يا اينكه اگر احتياط‌ های مزبور را به عمل می‌آوردند، باز هم جلوگيری از ورود زيان مقدور نبود، كارفرما می‌تواند به واردكننده زيان در‌صورتی‌كه مطابق قانون مسئول شناخته شود، مراجعه نمايد.

الف) موضوع بيمه‌مسئوليت مدني كارفرما در مقابل كاركنان اين بيمه‌نامه، مسئوليت مدنی بيمه‌گذار را در مقابل كاركنان، تحت پوشش بيمه قرار می‌دهد، بدين معنی كه اگر كاركنان در حين انجام كار در محل معين و به دستور كارفرما، دچار خسارت بدنی گردند و مسئوليت كارفرما محرز گردد، خسارت وارده جبران خواهد شد كه شامل خسارت‌های بدنی شامل فوت، نقص عضو و هزينه‌های پزشكي می‌باشد. اين بيمه‌نامه را كليه اشخاص حقيقی و حقوقی كه مالك كارخانجات، كارگاه‌های توليدی، تعميراتی و خدماتی و همچنين مجريان پروژه‌های عمرانی و ساخت و ساز بناهای مسكونی و تجاری و … هستند، ميیتوانند تهيه نمايند. اين بيمه‌نامه می‌تواند كليه كاركنان شاغل اعم از رسمی، پيمانی، روزمزد، قراردادی و ساعتی كه به صورت تمام وقت يا پاره وقت در محل مورد نظر فعاليت دارند را تحت پوشش بيمه‌ای قرار دهد و در‌صورتی‌كه كاركنان بيمه‌گذار متغير باشند الزامی براي متقاضی بيمه جهت ارائه اسامی كاركنان به بيمه‌گر وجود ندارد، مگر در مواردی كه با توجه به نوع كار، بيمه‌گذار، از كاركنان ثابت استفاده می‌نمايد و ارائه اسامی پرسنل تحت امر و همچنين تغييرات احتمالی آنان براي بيمه‌گذار مقدور باشد. در هر حال اين بيمه‌نامه به صورت “با ذكر اسامی بيمه شدگان” و “بدون ذكر اسامی بيمه‌ شدگان” (بي‌نام) صادر می‌گردد و مشخصات موضوع كار و محدوده محل كار بايستی به دقت در شرايط خصوصی بيمه‌نامه درج گردد. پوشش بيمه‌ای منحصر به آن موارد از حوادث است كه ناشی از اجرای كار در محل مورد بيمه اتفاق افتاده باشد. به عنوان مثال در‌صورتی‌كه حادثه‌ای براي يكی از كارگران پيش آيد مثلاً از ارتفاع سقوط و فوت نمايد، در اكثر مواقع صاحب كار، معمار و مهندس ناظر، در برابر زيان ديده مسئوليت مشترك دارند، به منظور حل اين معضل ضروری است كه در شرايط عمومی بيمه‌‌نامه مسئوليت كارفرما، مسئوليت كليه كارفرمايان و پيمانكاران اشاره شده در فوق پيش بينی شده و كليه اشخاص حقيقی يا حقوقی كه اجرای بخش يا بخش‌هايی از كار را در تعهد دارند جزو مسئوليت بيمه‌گذار تلقی نمايند.

ب) چگونگی احراز مسئوليت بيمه‌گذار در بيمه‌نامه مسئوليت مدنی كارفرما در مقابل كاركنان

ملاك تشخيص مسئوليت بيمه‌گذار در وهله اول نظر كارشناس بيمه‌گر است، چنانچه مسئوليت بيمه‌گذار برای بيمه‌گر محرز گردد، زيان وارده به كاركنان يا ذی‌الحقوق آنان را طبق شرايط بيمه‌نامه جبران خواهد نمود لكن اين امر بسته به قبول بيمه‌گر و ذكر آن در شرايط عمومی بيمه‌نامه است. بعضي از بيمه‌گران، ايفاء تعهدات بيمه‌گر را منوط به رأی مراجع قضايی می‌دانند.

نكته: نظر به اين مهم كه در بيمه‌نامه مسئوليت مدنی كارفرما در قبال كارگران، فقط در‌صورتی خسارت پرداخت می‌گردد كه كارفرما مقصر باشد، لذا خريد بيمه‌نامه حوادث می‌تواند به صورت شبانه روزی افراد را تحت پوشش خود قراردهد.

ج) ميزان تعهدات بيمه‌گر در بيمه مسئوليت مدني كارفرما در مقابل كاركنان

ميزان تعهدات بيمه‌گر، بنا به خواست بيمه‌گذار تعيين می‌گردد كه بيمه‌گر با توجه به شرايط و توجيه اقتصادی رابطه‌ای بين حداكثر تعهد بيمه‌گر برای غرامت فوت و نقص عضو و هزينه‌های پزشكی برای هر نفر قائل می‌گردد، «به جز خسارت‌هايی كه طبق قانون تحت پوشش بيمه شخص ثالث اجباری وسائط نقليه موتوری زمينی قرار می‌گيرد» مگر آنكه صراحتاً مورد تقاضای بيمه‌گذار و مورد موافقت بيمه‌گر قرار گيرد. بنابراين وسائط نقليه موتوری زمينی اعم از كارگاهی و غيره شامل: لودر، بلدوزر، بيل مكانيكي، جرثقيل متحرك، ليفتراك و … اگر عامل خسارت بدني كاركنان گردند در ابتدا بايستي خسارت از محل بيمه‌نامه ثالث جبران گردد. حال اگر خسارت وارده طبق شرايط بيمه‌نامه ياد شده قابل پرداخت نباشد و يا اصولاً جزو خطرات تحت پوشش آن نباشد و مسئوليت بيمه‌گذار نيز محرز باشد، خسارت‌هاي وارده در چارچوب بيمه‌نامه مسئوليت مدني كارفرما قابل رسيدگي است. شايان ذكر است كه بيمه‌گذار چه بيمه‌نامه شخص ثالث اجباري تهيه كرده باشد و چه نكرده باشد خسارت‌هاي تحت پوشش بيمه‌نامه شخص ثالث در اين بيمه‌نامه مستثني مي‌باشد.

نمونه‌هايي كه ممكن است بيمه‌نامه شخص ثالث اجباري آن را تأمين ننمايد، عبارتند از:

۱٫شخص زيان ديده طبق شرايط بيمه‌نامه ياد شده شخص ثالث تلقي نگردد.

۲٫وسيله نقليه ساكن باشد و ايجاد خسارت نمايد (براي نمونه جرثقيل كه جابجائي تير آهن را انجام مي‌دهد).

۳٫وسيله مربوط به وسيله نقليه موتوري تلقي نگردد و يا براي وسيله مذكور بيمه‌نامه ثالث عرضه نشود.

۴٫خسارت‌هاي ناشي از تخلف از قوانين و نظامات دولتي (در صورتي كه منشأ خسارت، به كارگيري نيروي كار پايين‌تر از سن تعيين شده در قانون باشد كه در اين گونه موارد عليرغم مسئول بودن بيمه‌گذار، بيمه‌گر تعهدي در جبران خسارت نخواهد داشت).

د) انواع بیمه‌نامه‌های مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان:

با توجه به تنوع قراردادهای کاری بین کارفرمایان و کارکنان، تخصصی شدن حرفه‌ها، و نوع خطرات مرتبط با نوع فعالیت، بیمه‌گران نسبت به ارزیابی ریسک و محاسبه حق بیمه با توجه به فعالیت بیمه‌گذاران نسبت به تفکیک تخصصی‌تر شدن بیمه‌های مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان اقدام نموده‌اند که به شرح زیر تقسیم بندی می‌گردد:

 • بیمه‌نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان پروژه‌های ساختمانی (ابنیه)

این بیمه‌نامه جهت پوشش کارفرما در قبال کارکنان پروژه‌های ساختمانی صادر می‌گردد و با توحه به نوع عملیات بیمه‌گذار به طور خاص طراحی گردیده است و ملاک محاسبه حق بیمه سطح زیربنای ساختمان در دست احداث می‌باشد. از طرفی پرسنل شاغل در این پروژه‌ها به صورت فصلی بوده و تحت عنوان پیمانکاران جزء مرتباً در حال تغییر می‌باشند.

کارفرمایان در اجرای پروژه‌های ساختمانی با خطرات و حوادث گوناگونی مواجه می‌گردند. لذا بیمه‌نامه مسئولیت کارفرمایان و پیمانکاران ساختمانی با ویژگی‌های خاص برای رفع نیاز جامعه مذکور تدوین شده است. آنچه امروزه در جریان ساخت ساختمان‌های جدید به کرات شاهد آن هستیم، خسارات بدنی شامل فوت و نقص عضو و با هزینه‌های پزشکی کارکنان می‌باشد.

در این بیمه‌نامه، مسئولیت بیمه‌گذاردر برابر کارکنان بیمه می‌گردد، بدین معنی که چنانچه در جریان عملیات ساختمانی شامل تخریب، خاکبرداری، گود برداری، پی‌کنی و مراحل احداث بنای جدید خساراتی به کارکنان وارد آید، بیمه‌گر با رعایت شرایط بیمه‌نامه از عهده جبران خسارت بر خواهد آمد.

این نوع بیمه‌نامه برای فعالیت‌های ساختمانی در نظر گرفته شده است، از جمله ساختمان‌های مسکونی، برج سازی و از این قبیل ساختمان‌ها و غالباً مناسب گروه‌های ذیل می‌باشد:

۱. سازندگان ساختمان اعم از مسکونی، ادارای، تجاری، صنعتی و …

۲. احداث سوله چنانچه متراژ آن مشخص بوده و دارای پروانه ساختمانی باشد.

۳. تخریب کاران ساختمان (البته برای «هر پروژه تکمیل یک فرم پیشنهاد الزامی است)

 • بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان پروژه های عمرانی

این نوع بیمه‌نامه برای فعالیت‌های عمرانی از قبیل جاده سازی، سد سازی، کانال سازی، آبیاری، زه‌کشی، پروژه‌های تونل سازی و … در نظر گرفته می‌شود.

 • بیمه مسئولیت مدنی در قبال کارکنان پروژه های صنعتی، غیر ساختمانی و خدماتی

این بیمه مسئولیت مدنی کارفرمایان را در مقابل خسارت‌های جانی وارد به کارگران فعال در واحدهای تولیدی و صنعتی تحت پوشش قرار می‌دهد. به این شکل که در صورت بروز حادثه منجر به فوت با جرح شرکت بیمه هزینه‌های مالی خسارت وارده راحبران می‌کند.

کارگاه‌ها و کارخانه‌ها می‌توانند کارکنان خود را بدون ذکر نام تحت پوشش این بیمه‌نامه قرار دهند، ولی اگر لیست اسامی را اعلام کنند حق بیمه آنها کاهش خواهد يافت.

پوشش‌های تکمیلی بیمه‌نامه: در بیمه‌نامه مسئولیت کارفرما در فبال کارکنان که توسط شرکت بیمه صادر می‌گردد، بنا به نیاز بیمه‌گذاران پوشش‌های تکمیلی متنوعی طراحی گردیده که هر روز به تنوع آنها اضافه می‌گردد.

 نکته: نظر به این مهم که در بیمه‌نامه مسئولیت مدنی کارفرما در فبال کارگران فقط در صورتی خسارت پرداخت می‌گردد که کارفرما مقصر باشد، لذا خرید بیمه‌نامه حوادث می‌تواند به صورت شبانه‌روزی افراد را تحت پوشش خود قرار دهد.

این نوع بیمه‌نامه برای فعالیت‌هایی از قبیل پرسنل شاغل در کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی با پروژه‌های صنعتی از جمله ساخت پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها و … و پرسنل شرکت‌های خدماتی ارائه می‌گردد.

در این پوشش نوع فعالیت بیمه‌گذار، نوع تجهیزات، تجربه و نوع آموزش‌هایی که در این رابطه پرسنل باید بگذرانند، تاثیر بسزایی در ریسک خواهد داشت.

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال اشخاص ثالث:

طبق ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ که قبلاً مورد بررسی قرار گرفت، پیمانکاران، مسئول خسارت‌های وارد به اشخاص ثالث می‌باشند. متعاقب این ماده، قانون‌گذار در ماده ۱۳، کارفرمایان مشمول ماده ۱۲ را مکلف می‌نماید که کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارت‌های وارده از طرف آنان به اشخاص ثالث بیمه نمایند. بر این اساس صاحبکار در شرایط پیمان، پیمانکاران را مکلف به تهیه بیمه‌نامه به نفع شخص ثالث می‌نمایند و این امر در تمامی پروژه‌های عمرانی مطرح است. به عنوان مثال، پیمانکاران مجری خطوط انتقال نفت و گاز چنانچه در طول مسیر طرح و یا محل استقرار کارگاه و جاده‌های دسترسی موجب خسارت‌های جانی و مالی به اشخاص ثالث مانند زمین‌های مزروعی، نهرها، جادهها و غیره گردند، قانوناً ملزم به جبران خسارت وارده می باشند. در واقع بیمه‌نامه مسئولیت مدنی پیمانکاران مکمل بیمه‌نامه مسئولیت در برابر کارکنان می باشد، در جریان احداث یک بنا هر دو مورد تقاضای بیمه‌گذار می باشد.

این بیمه‌نامه مسئولیت کارفرما در قبال خسارت‌های جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث (هر شخص حقیقی یا حقوقی که در رابطه کاری یا استخدامی با بیمه‌گذار نباشد) را جبران می‌نماید. این بیمه‌نامه با توجه به نوع فعالیت بیمه‌گذار طراحی می‌گردد. رایج‌ترین آن‌ها، بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال اشخاص ثالث ناشی از عملیات ساختمانی است که موارد ذیل را تحت پوشش قرار می‌دهد:

 • نشست و ترک خوردگی ساختمان‌های مجاور در اثر تخریب و گودبرداری ساختمان مورد احداث.
 • ریزش ساختمان‌های مجاور در اثر گودبرداری.
 • خسارات مالی وارد به ابنیه و تأسیسات ساختمان‌های مجاور در اثر ریزش
 • خسارات به خیابان و پیاده‌رو.
 • خسارات وارد به خودروهای عبوری و یا پارک شده در محیط اطراف پروژه در اثر پرتاب مصالح ساختمانی.
 • خسارات جانی برای عابرین در اثر سقوط و پرتاب مصالح ساختمانی.
 • خسارات جانی افراد ثالث که وارد محوطه ساختمان مورد بیمه می‌گردند.
 • خسارات ناشی از دپوی مصالح در خیابان و پیاده‌رو.

۲- بیمه‌نامه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان

این بیمه‌نامه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان را در مقابل بیماران پوشش می‌دهد. یعنی چنانکه پزشک به طور غیر عمد و به علت اشتباه یا غفلت و قصور در انجام معالجه، تجویز نادرست و اعمال جراحی موجب صدمات جسمانی، روانی و یا فوت بیمار گردد و طبق قانون مسئول شناخته شود، بیمه‌گر آن‌را جبران خواهد نمود. لازم به یادآوری است که کلیه کسانی که با پزشک در حین معالجه و عمل جراحی همکاری می‌کنند، مانند (پرستار، تکنسین و ….) و طبق دستور پزشک انجام وظیفه می‌نمایند، نیز تحت پوشش این بیمه‌نامه قرار می‌گیرند.

اساس مسئولیت افراد در قبال جامعه و همچنین در مقابل آحاد جامعه قوانین حاکم بر جامعه است که در کشور ما در وهله اول، مجموعه قوانین مجازات اسلامی و سپس قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ می‌باشد.

۳- بیمه‌نامه مسئولیت حرفه‌ای پیراپزشکان

این بیمه‌نامه، با توجه به ضرورت تأمین حرفه‌ای پرستاران، بهیاران، تکنسین‌های بیهوشی و اتاق عمل، تکنسین‌های رادیولوژی، سی تی اسکن و M.R.I و نیز کارشناسان و تکنسین‌های آزمایشگاه، نوارنگاری و C.S.R طراحی شده است.

موضوع بیمه‌نامه عبارت است از بیمه مسئولیت حرفه‌ای بیمه‌گذار که بیمه‌گر متعهد می‌گردد، در ازاء پرداخت حق بیمه مندرج در جدول مشخصات از طرف بیمه‌گذار، غرامت جانی و جسمانی (فوت و نقص عضو) وارد به بیماران تحت مداوا و معالجه توسط پیراپزشک مندرج در جدول مشخصات که ناشی از اهمال و قصور در انجام وظایف بیمه‌گذار در چارچوب دستورالعمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد، را پس از احراز مسئولیت وی و با در نظر گرفتن شرایط واستثانائات مندرج در این بیمه‌نامه جبران نماید

۴بیمه‌نامه مسئولیت مدنی حرفه‌ای مسئولین فنی مراکز درمانی

مسئولین فنی بیمارستان دارای شرح وظایفی هستند که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین گردیده است. در این شرح وظایف مسئولیت‌های مسئول فنی بیمارستان در مقابل بیمارستان، بیماران، عیادت کنندگان و به عبارت جامع‌تر مسئولیت کلیه امور مؤسسات پزشکی به عهده مسئول فنی گذاشته شده است. این مسئولیت‌ها قابلیت بیمه‌پذیری دارند که به بندهائی از آن اشاره می‌شود:

کنترل و مراقبت وضعیت بهداشتی، ساختمانی، داروئی و تجهیزاتی موسسه و تطبیق آنها با استانداردهای ارزشیابی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جلوگیری از اعمال پزشکی غیر مجاز

نظارت بر پذیرش و ارائه خدمات اولیه به بیماران اورژانس

در این بیمه‌نامه مسئولیت مسئول فنی بیمارستان (مسئولیت بیمه‌گذار) در مقابل بیماران و اشخاص ثالث بیمه می‌گردد. بدین معنی که اگر در جریان اجرای وظایف نامبرده، حادثه‌ای رخ دهد که منجر به خسارت جسمانی به بیماران و اشخاص ثالث گردد و بیمه‌گذارقانوناً مسئول و ملزم به جبران خسارت گردد، خسارت وارده از طریق این بیمه‌نامه جبران می‌گردد.

۵بیمه مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث به تبع بیمه آتش‌ سوزی

این بیمه‌نامه مسئولیت بیمه‌گذار را در قبال خسارت‌های جانی و مالی ناشی از آتش‌سوزی و انفجار و ترکیدگی لوله آب که به همسایگان و یا مراجعه‌کنندگان به محل مورد بیمه وارد آید را پوشش می‌دهد و در واقع مکمل بیمه‌نامه آتش سوزی است.

الف) خسارت‌های مالی وارده به محل مورد بیمه و یا اموال تحت مالکیت یا تصرف قانونی بیمه‌گذارکه با بیمه‌نامه آتش ‌سوزی تحت پوشش قرار می‌گیرد.

ب) خسارت‌های بدنی وارده به بیمه‌گذارو افرادی که طبق قانون شخص ثالث محسوب نمی‌شوند (خسارت‌های وارده با تهیه بیمه‌نامه حوادث تأمین می‌گردد).

ج) خسارت‌های بدنی و مالی وارد به اشخاص ثالث شامل همسایگان و افرادی که در محل مورد بیمه حضور دارند که این خسارت‌ها با بیمه‌نامه مسئولیت قابل جبران است.

۶بیمه‌نامه مسشولیت تولیدکنندگان کالا

بسط و گسترش حقوق مدنی و آشنایی عموم با حقوق خود موجب  گردیده که ادعا بر علیه تولیدکنندگان کالا که عامل ضرر و زیان مصرف کننده کالاهای آنها بوده اند گسترش یابد. بدین لحاظ تولیدکنندگان را جهت اخذ بیمه‌نامه مسئولیت در مقابل اشخاص ثالث به سمت شرکت‌های بیمه ترغیب می‌نماید.

اساساً قوانین موجود و حاکم در هر کشور، مبنای طرح دعوی توسط مصرف کنندگان علیه تولیدکنندگان بوده و ضوابط خاصی برای تعیین حدود و ثغور مسئولیت‌های تولید کننده هر کالای مشخص وجود دارد و همچنین برای کالای تولیدی استاندارد ملی یا کارگاهی تعریف گردیده که تولیدکننده موظف به رعایت آن است.

در کشور ما مسئولیت تولیدکنندگان کالا، تابع قوانین عمومی از جمله قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ و قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ و قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹ می‌باشد.

۷بیمه‌نامه مسئولیت مدیران و ناجیان استخر

در استخرهای شنا، شناگران همواره با خطراتی رو به رو هستند که این خطرات به دو بخش زیر تفکیک می‌گردد؛

الف) غرق شدن شناگر به علت عدم نظارت بر امر شنا از طرف تاجی غریق

ب) صدمات جسمانی دراثر نقص تأسیسات و امکانات استخر مانند: نشت گاز، برق گرفتگی، مناسب نبودن پوشش محوطه بیرونی استخر و …

در هر حال در اکثر مواردی که حادثه‌ای ناگوار در استخر اتفاق می‌افتد، طبق قانون، ناجی یا مدیریت استخر و یا هر دو طرف مسئول شناخته می‌شوند و ملزم به جبران خسارت هستند که خطرات ذکر شده در این بیمه‌نامه قابل بیمه نمودن است.

در این بیمه‌نامه دارندگان استخرها و ناجیان می‌توانند مسئولیت خود را در مقابل خسارت‌های جانی مصرف‌کنندگان از این مکان‌ها تحت پوشش قرار دهند. با توجه به تنوع مراجعه‌کنندگان به استخرها نیازی نیست که بیمه‌گذار به طور مشخص بیمه‌نامه خریداری کند، بلکه وی می‌تواند به صورت کلی محل تحت مدیریت خود را تحت پوشش بیمه مسئولیت قرار دهد.

۸بیمه‌نامه مسئولیت مدنی دارندگان آسانسور در قبال استفاده کنندگان

امروزه آسانسورها در ساختمان‌های تجاری و مسکونی، جزو تأسیسات اساسی به شمار می‌روند. هر چند که تعمیر و نگهداری دوره‌ای آسانسورها از طرف مالکین انجام می‌شود، ولیکن بروز حوادث ناشی از سهل انگاری در نگهداری آنها سبب ورود صدمات جانی به استفاده کنندگان از آسانسور می‌گردد. بیمه مسئولیت مدنی مالکین آسانسور غرامت فوت و نقص عضو سرنشینان آسانسور را در صورت وقوع حوادث جبران می‌نماید.

موضوع این بیمه‌نامه عبارت است از بیمه مسئولیت مدنی بیمه‌گذارکه براساس آن بیمه‌گرمتعهد می‌گردد در ازاء انجام تعهدات و وظایف بیمه‌گذاردر طول مدت بیمه‌نامه خسارات وارد به استفاده کنندگان را در مقابل حوادث ناشی از آسانسور واقع در محدوده مکانی مندرج در بیمه‌نامه، را در صورت احراز مسئولیت بیمه‌گذار(توسط مراجع قضائی یا براساس نظر کارشناس بیمه‌گر) و با در نظر گرفتن شرایط و مقررات مندرج در این بیمه‌نامه، جبران نماید.

۹- بیمه مسئولیت مدنی مهندسین ناظر، طراح و محاسب

بر اساس این بیمه‌نامه مسئولیت حرفه‌ای اشخاص یادشده در رابطه با طراحی، محاسبه و نظارت ساختمانی مطابق قوانین بیمه و مسئولیت قانون نظام به مهندسی ساختمان و قانون شهرداری و آئین نامه‌های اجرایی مربوطه در برابر مالکین ساختمان‌ها، اشخاص ثالث (شامل همسایگان، عابرین و …) و کارکنان اجرایی پروژه ساختمانی تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌گیرد.

تعهدات بیمه‌ای برای خسارت بدنی تا مبلغ دیه قانونی برای هر نفر و برای خسارت مالی مطابق تقاضای مهندس طراح، محاسب و ناظر خواهد بود. مدت بیمه برای هر پروانه ساخت از تاریخ صدور پروانه (شامل دوره اجرای عملیات ساختمانی و پس از آن) شروع می‌گردد.

۱۰- بیمه مسئولیت مدنی مدیران هتل و واحدهای اقامتی در قبال مسافرین

بر اساس این طرح بیمه‌ای خسارات جانی و مالی مسافرین در اثر حوادث در طول مدت اقامت در هتل یا مسافرخانه بیمه می‌گردد. در ضمن چنانچه واحد اقامتی دارای امکاناتی نظیر استخر، مجموعه ورزشی، پارکینگ و غیره باشد خسارات مالی و جانی وارد به استفاده کنندگان جبران خواهد شد.

۱۱- بیمه مسئولیت مدنی مدیران مجموعه ورزشی در قبال ورزشکاران

بروز حوادث متنوع و پر مخاطره برای کلیه مراجعین به مجموعه‌های ورزشی مشکلات عدیده‌ای برای صاحبان و دست اندرکاران این مجموعه‌ها پدید می‌آورد. صاحبان اماکن ورزشی همچون استخرها، سالن‌های ورزشی و بدنسازی ضمن رعایت اصول ایمنی و حفاظتی، گاهی با حوادثی که منجر به نقصر عضو و فوت و هزینه‌های پزشکی مراجعین می‌شود، مواجه می‌گردند که مناسب‌ترین راه برای جبران غرامت حوادث پیش‌بینی نشده، تهیه بیمه‌نامه مسئولیت مدنی مجموعه‌های ورزشی است.

۱۲- بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی

باب هشتم از قانون تجارت، تحت عنوان قرارداد حمل و نقل، طی مواد ۳۷۷ الی ۳۹۴ به حمل و نقل اختصاص دارد. و از مجموعه یاد شده مواد ۳۸۶ و ۳۸۸ بر میزان و چگونگی مسئولیت متصدی حمل صراحت دارد.

ماده ۳۸۶- اگر مال‌التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول جبران ارزش آن خواهد بود، مگر اینکه ثابت کند تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مال‌التجاره یا مستند به تقصیر ارسال کننده یا مرسل‌الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها داده‌اند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی‌توانست از آن جلوگیری نماید طرفین قرارداد می‌توانند برای میزان خسارت مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت کامل مال‌التجاره معین نماید.

ماده ۳۸۸- متصدی حمل و نقل، مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده باشد، اعم از اینکه خود مباشرت به حمل و نقل کرده یا حمل و نقل کننده دیگری را مأمور کرده باشد. بدیهی است که در صورت اخیر حق رجوع او به متصدی حمل و نقل که از جانب او مأمور شده، محفوظ است.

از مفاد قانون تجارت چنین استنباط می‌گردد که اصل بر مسئولیت متصدی حمل می‌باشد و متصدی حمل می‌بایست خود را از زیر بار مسئولیت رها سازد در غیر این صورت متصدی حمل مسئول و ضامن خسارت‌وارده خواهد بود 

وظایف متصدی حمل و نقل

 • تحویل مال‌التجاره به همان نحو که تحویل گرفته است به گیرندگان مگر اینکه ثابت نماید خسارت وارده قابل استناد به موارد مصرحه در ماده ۳۸۶ قانون تجارت است
 • اطلاع فوری به گیرنده کالا به مجرد ورود کالا به مقصد
 • اطلاع به ارسال کننده، در صورت عدم پذیرش محموله از جانب گیرنده و یا عدم پرداخت مخارج و مطالبات متصدی حمل و نقل
 • حفاظت و نگهداری از محموله به طور امانت نزد خود و یا شخص ثالث، تا تعیین تکلیف محموله از جانب ارسال کننده یا مرسل‌الیه در مدت مناسب
 • فروش و جلوگیری از فساد و تضییع کالا و یا مال التجاره یا اطلاع مقامات قضایی و ارسال کننده و گیرنده کالا
 • تحویل کالا به گیرنده در مدت تعیین شده در بارنامه یا قرارداد

بیمه‌نامه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی

این بیمه‌نامه در حال حاضر به صورت انفرادی یا گروهی و همچنین بیمه شدن کلیه بارنامه‌های صادره توسط بیمه‌گذارو یا بیمه نمودن انتخابی بارنامه‌های صادره به چندین شکل متفاوت ارائه می‌گردد. بنابراین شرایط بیمه‌نامه‌های یاد شده به دو بخش عمومی (مشترک) و خصوصی (شرایط خاص) تقسیم می‌گردد:

مدارک مورد نیاز برای بررسی، محاسبه نرخ و شرایط صدور بیمه نامه های مهندسی چیست؟

الف – برای بیمه‌های دوره احداث (بیمه تمام خطر پیمانکاران و بیمه تمام خطر نصب) به موارد زیر نیاز است:

 1. پرسشنامه تکمیل شده توسط متقاضی با مهر و امضای بیمه‌گزار یا نماینده معتبر
 2. کپی قرارداد یا پیمان
 3. کپی جدول زمان بندی اجرای کار
 4. کپی نقشه جانمایی پروژه یا پلان موقعیت
 5. لیست اقلام مورد نصب با مشخصات و ارزش تفکیکی هرکدام (در مورد بیمه تمام خطر نصب)
 6. ریز ارزش قرارداد (در مورد بیمه تمام خطر پیمانکاران)

ب – برای بیمه‌های دوره بهره برداری (سایر بیمه‌های مهندسی)

 1. پرسشنامه تکمیل شده توسط متقاضی با مهر و امضای بیمه‌گزار یا نماینده معتبر
 2. ارائه لیست اقلام مورد بیمه با مشخصات و ارزش تفکیکی هر کدام (بیمه گزار می تواند خسارت وارد به عملیات اجرایی خود را از طریق تلفن، دورنگار، پست و یا مراجعه حضوری به بیمه گر اعلام کند.)

برچسب ها :

سوالات متداول

اگر جواب سوال خودتون رو پیدا نکردید، با 43417-021 تماس بگیرید. ما همیشه پاسخ گوی سوالات شما هستیم.

شرایط اولیه صدور بیمه های مسئولیت مدنی چیست؟ تکمیل فرم پیشنهاد و ارائه اطلاعات مورد نیاز بیمه گر آیا در بیمه های مسئولیت میتوان از تخفیف عدم خسارت استفاده کرد؟

در این بیمه نامه ها بابت هر سال که بدون خسارت سپری گردد بیمه گر 10% در بیمه نامه سال بعد و حداکثر تا 20% را لحاظ می نماید .

اگر کارگری در خارج از کارگاه دچار تصادف آیا بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارگرگردد به او خسارت پرداخت می کند؟

بصورت کلی خسارات ناشی از حادثه وسیله نقلیه جزء استثنائات بیمه نامه مسئولیت کارفرما می باشد مگر آنکه بیمه گذار با خرید پوششهای اضافی خسارات مذکور را تحت پوشش قرار دهد .

آیا در بیمه مسئولیت مدنی باشگاه های ورزشی افرادی که برای ورزش در باشگاه مشغولند هم تحت پوشش هستند؟

دربیمه نامه های تقصیر احتمالی بیمه گذار در وقوع حادثه تحت پوشش قرار میگیرد لذا در یک حادثه ورزشی در صورتیکه بنا بر نظر کارشناسی و در صورت لزوم رای مراجع صالحه مشخص گرددکه خسارت واقع شده در محیط ورزشی ناشی از اهمال و قصور بیمه گذار واقع گردیده ، موضوع تحت پوشش بیمه نامه مسئولیت می باشد.

آیا بیمه های مسئولیت در هنگام صدور نیاز به بازدید اولیه دارد؟

بازدید اولیه در قبل از تاریخ صدور بیمه نامه های مسئولیت بیمه گر را در ارزیابی مناسبتر ریسک کمک می نماید لذا الزام انجام این امر با توجه به تعدد موارد بیمه ایی با توجه به نوع ریسک و تشخیص کارشناسی انجام می پذیرد.

در صورت بروز حادثه برای تشکیل پرونده چقدر زمان لازم است؟

بیمه گذار مطابق مفاد قرارداد موظف گردیده است که ظرف مهلت 48 ساعت از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه موضوع بیمه نامه مراتب را به بیمه گر اعلام نماید .متعاقب اعلام بیمه گر نسبت به تشکیل پرونده خسارت اقدام می نماید .

آیا کارکنان خارجی نیز می توانند از خدمات بیمه های مسئولیت استفاده کنند؟

مطابق مفاد قانون کار اتباع خارجی در صورت دارا بودن مجوز اقامت و حق کارمجاز به فعالیت در کشور می باشند که در صورت دارا بودن این شرایط امکان ارائه خدمات بیمه ایی به ایشان فراهم می باشد .

درصورت عدم پرداخت کل ویابخشی از حق بیمه درصورت بروز خسارت به چه نحوی عمل می شود؟

در صورت عدم پرداخت کل حق بیمه خسارت غیر قابل پرداخت می باشد لذا در صورتی که بیمه گذار صرفا بخشی از مبلغ حق بیمه را پرداخت ننموده باشد ،با اعمال قاعده نسبی بخشی از مبلغ خسارت قابل پرداخت خواهد بود

خدمات الکترونیک

بیمه‌بدنه

بیمه‌بدنه

خودرو در کشور ما یک کالای سرمایه‌ای است و بسیاری از مردم با...

بیمه عمر

بیمه عمر

همه ما دیده‌ایم مردان و زنان مسن خارجی را که در در حال گشت و...

بیمه آتش سوزی

بیمه آتش سوزی

چه کسی می‌تواند تضمین کند که محل کار یا زندگی‌اش هرگز دچار...