آئين‌نامه ‌شماره ‌۴۸

شورای‌عالی‌ بيمه‌ در اجرای‌ تبصره‌ ۲ ماده‌ ۲ مقررات‌ تاسيس‌ و فعاليت‌ موسسات‌ بيمه‌ در مناطق‌آزاد تجاری‌ – صنعتی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ايران‌ مصوب ‌۷۹٫۰۶٫۰۸ هيات‌ وزيران‌، درجلسه‌ مورخ ۱۳۸۲٫‌۰۴٫۰۳ كه‌ با حضور نماينده‌ دبير شورای‌عالی‌ مناطق‌ آزاد تشكيل‌ شد ضوابط اعطای‌ نمايندگی‌ بيمه ‌به‌ اشخاص‌ حقيقی‌ در مناطق‌ آزاد جمهوری‌ اسلامی‌ ايران‌ را مشتمل‌ بر ۶ ماده‌ و یک‌ تبصره‌ بشرح‌ ذيل‌تصويب‌ نمود. ماده‌ ۱- اشخاص‌ حقيقی‌ متقاضی‌ نمايندگيی موسسات‌ بيمه‌ مناطق‌ آزاد بايد واجد شرايط ذيل‌ باشند:
الف‌ – دارا بودن‌ حداقل‌ مدرک‌ ديپلم‌ و تجربه‌ كافی‌ در فعاليت‌های‌ بيمه‌ای‌ به‌ تشخيص‌ موسسه‌ بيمه

ب‌ – انجام‌ خدمت‌ وظيفه‌ عمومی‌ و يا داشتن‌ معافيت‌ دائم‌ برای‌ اتباع‌ ذكور ايرانی‌.

پ‌ – عدم‌ اعتياد به‌ مواد مخدر و سابقه‌ محكوميت‌ موثر كيفری‌ به‌ گواهی‌ مراجع‌ ذيربط.

ت‌ – عدم‌ شهرت‌ به‌ نادرستی‌ و نداشتن‌ سوابق‌ سوء حرفه‌ای‌

ث‌ – عدم‌ اشتغال‌ به‌ كار در ساير مشاغل‌ در مناطق‌ آزاد و يا ساير مناطق‌ كشور.

تبصره‌ – تدريس‌ در دانشگاه‌ها و موسسات‌ آموزشی‌ مستثنی‌ می‌باشد

ج‌ – موفقيت‌ در آزمون‌ تخصصی‌ بيمه‌‌مركزی‌ ايران‌.

ماده‌ ۲- نحوه‌ فعاليت‌ نماينده‌ در مناطق‌ آزاد تابع‌ قرارداد فيمابين‌ وی‌ و موسسه‌ بيمه‌ و بارعايت‌ مقررات‌ تاسيس‌ و فعاليت‌ موسسات‌ بيمه‌ درمناطق‌ آزاد تجاريی – صنعتی‌ و ساير قوانين‌ و مقررات‌ مربوط خواهد بود.

ماده‌ ۳- قرارداد نمايندگی‌ بايد حداقل‌ شامل‌ موارد زير باشد:

الف‌‌ – مشخصات‌ ونشانی‌ طرفين‌ قرارداد

ب‌ – حدود اختيارات‌ و وظايف‌ متقابل‌ نماينده‌ و موسسه‌ بيمه‌

پ‌ – نرخ‌ كارمزد به‌ تفكیک رشته‌های‌ مختلف‌ بيمه‌ای‌

ت‌ – مدت‌ قرارداد

ث‌ – ميزان‌ ونوع‌ تضمين‌ دريافتی‌ از نماينده‌ به‌ منظور تامين‌ و تضمين‌ حقوق‌ و مطالبات‌ بيمه‌گذاران‌، بيمه‌شدگان, موسسه‌ بيمه‌ و يا ذی‌نفع بيمه‌نامه‌

ج‌ – ممنوعيت‌ انعقاد قرارداد نمايندگی با ساير موسسات‌ بيمه‌ در مدت‌ اعتبار قرارداد

چ‌ – موارد محدود نمودن‌ فعاليت‌، تعليق‌ يا فسخ‌ قرارداد

ح‌ – در قرارداد نمايندگی‌ بايستی‌ موارد ذيل‌ مورد تاكيد قرار گيرد :

– نماينده‌ مسئول‌ جبران‌ خسارات‌ مستقيم‌ و يا غيرمستقيم‌ ناشی‌ از عمد، تقصير، غفلت‌ و يا قصور خود، كاركنان‌ و بازارياب‌های‌ تابع‌ در رابطه‌ با عمليات‌ بيمه‌ای‌ موضوع‌ قرارداد نمايندگی‌ می‌باشد. در هرحال‌ مفاد اين‌ ماده‌ نافی‌ مسئوليت‌ موسسه‌ بيمه‌ دربرابر بيمه‌گذاران‌ نخواهد بود

– نماينده‌ بيمه‌ بايد از رقابت‌ مكارانه‌ و ناسالم‌ با موسسات‌ بيمه‌، دلالان‌ رسمي‌ و ساير نمايندگان‌ بيمه‌ و نيز انجام‌ تبليغات‌ سوء عليه‌ موسسات‌ بيمه‌ خودداری نمايد

– پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ به‌ نماينده‌ در حكم‌ پرداخت‌ به‌ موسسه‌ بيمه‌ بوده‌ و امضاء نماينده‌ ذيل‌ اسناد بيمه‌ای‌ به‌ منزله‌ امضاء موسسه‌ بيمه‌ می‌باشد

– مرجع‌ رسيدگی‌ به‌ اختلاف‌ موسسه‌ بيمه‌ و نماينده‌، بيمه‌‌مركزی‌ ايران‌ می‌باشد

– در‌صورتی‌كه‌ شورای‌عالی‌ بيمه‌ مقررات‌ جديدی‌ وضع‌ نمايد، مقررات‌ مذكور از تاريخ‌ تصويب‌ بر شرايط قرارداد حاكم‌ خواهد بود

ماده‌ ۴- موسسه‌ بيمه‌ مكلف‌ است‌ حداكثر یک‌ماه‌ پس‌ از انعقاد قرارداد نمايندگی‌ بيمه‌، یک‌ نسخه‌ رونوشت‌ آن‌را به‌ بيمه‌‌مركزی‌ ايران‌ ارسال‌ نمايد.

ماده‌ ۵- موسسه‌ بيمه‌ موظف‌ است‌ برای‌ نمايندگان‌ خود پروانه‌ نمايندگی‌ صادر نمايد. مدت‌ اعتبار پروانه ‌سه‌ سال‌ بوده‌ و تمديد آن‌ بلامانع‌ است‌. در هر صورت‌ مدت‌ اعتبار پروانه‌ نمايندگی‌ نمی‌تواند بيشتر از مدت‌ اعتبار قرارداد نمايندگی‌باشد.
ماده‌ ۶- در صورت‌ عدم‌ رعايت‌ ضوابط تعيين‌ شده‌ در اين‌ مصوبه‌ از سوی‌ موسسه‌ بيمه‌ و همچنين‌ عدم ‌رعايت‌ مقررات‌ تاسيس‌ و فعاليت‌ موسسات‌ بيمه‌ در مناطق‌ آزاد از طرف‌ نماينده‌ بنا به‌ اعلام ‌بيمه‌‌مركزی ‌ايران‌،‌ موسسه‌ بيمه‌ موظف ‌است‌ نسبت‌ به‌ تعليق‌ يا فسخ‌ قرارداد نماينده‌ اقدام‌ نمايد.

اصلاح آئين‌نامه ضوابط اعطای نمايندگی بيمه به اشخاص حقيقی در مناطق آزاد 

آئين نامه شماره ۴۸٫۲

مكمل آئين‌نامه ضوابط اعطای پروانه نمايندگی بيمه به اشخاص حقيقی در مناطق آزاد

شورای‌عالی بيمه در جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۰۵٫۰۶ حضور نماينده دبيرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ويژه اقتصادی تشكيل شد، در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسيس بيمه مركزی ايران و بيمه‌گری و تبصره ۲ ماده ۲ مقررات تأسيس و فعاليت مؤسسات بيمه در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ويژه اقتصادی (موضوع تصويب‌نامه شماره ۲۴۱۱۷- ت ۲۲۱۱۷ هـ مورخ ۱۳۷۹٫۰۶٫۰۸ هيئت وزيران)، ضمن لغو آئين­‌نامه شماره ۴۸٫۱، مؤسسات بيمه مستقر در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ويژه اقتصادی را ملزم به رعايت بند ج ماده ۱ آئين‌نامه ۴۸ مصوب جلسه مورخ ۱۳۸۲٫۰۴٫۰۳ نمود.