اطلاعات انواع اوراق مشارکت،صکوک و یا سایر اوراق بهادار در صورت انتشار

شرکت بیمه آسماری تا پایان سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ هیچگونه اوراق مشارکت، صکوک و یا سایر اوراق بهاداری منتشر نکرده است.