اطلاعات کارکنان

 

اطلاعات تفکیکی نیروی انسانی
به تفکیک جنسیت
مردزنمجموع
تعداد۵۰۵۶۱۰۶
درصد از کل۴۷%۵۳%۱۰۰%

 

اطلاعات تفکیکی نیروی انسانی
به تفکیک رده سنی
۲۰الی۳۰۳۱الی۴۰۴۱الی۵۰۵۱الی۶۰۶۱الی۷۰مجموع
تعداد۱۹۵۴۲۵۴۴۱۰۶
درصد از کل۱۸%۵۱%۲۴%۴%۴%۱۰۰%

 

اطلاعات تفکیکی نیروی انسانی
به تفکیک مدرک تحصیلی
زیردیپلمدیپلمفوق دیپلملیسانسفوق لیسانسمجموع
تعداد۸۱۱۸۵۷۲۲۱۰۶
درصد از کل۸%۱۰%۸%۵۴%۲۱%۱۰۰%