بازده سرمایه گذاری ها

شرکت بیمه آسماری ( سهامی خاص)
 بازده سرمایه گذاری ها
 سال نسبت درآمد سرمایه گذاری ها به متوسط بهای تمام شده ابتدا و انتهای دوره سرمایه گذاری
۱۳۹۶                                   ۰٫۲۲
۱۳۹۷                                   ۰٫۲۰
۱۳۹۸                                   ۰٫۱۹