درصد تملک سهام سایر موسسات بیمه داخلی یا خارجی

 

شرکت بیمه آسماری تا پایان سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ تملک سهام هیچ کدام از شرکت های بیمه داخلی و خارجی را در اختیار نداشته است.