درصد تملک سهام سایر موسسات بیمه داخلی یا خارجی

شرکت بیمه آسماری تا پایان سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ تملک سهام هیچ کدام از شرکت های بیمه داخلی و خارجی را در اختیار نداشته است.

Asmari Company | All rights reserved