دوره انتظار

بر اساس آئین نامه شماره ۹۹ مصوب شورای عالی بیمه:

دوره انتظار: دوره‌ای است که از ابتدای پوشش بیمه­ای بیمه ­شده تا مدت معینی ادامه دارد، جبران خسارت‌های درمانی که در این دوره رخ دهد، از شمول تعهدات بیمه­ گر خارج است.

تبصره های ۱ و ۲ بند ۲ ماده۳ آئین نامه فوق:

تبصره ۱- دوره انتظار استفاده از پوشش زایمان ۹ ماه است.

تبصره ۲- چنانچه بیمه شده سابقه پیوسته پوشش درمان تکمیلی داشته باشد، دوره انتظار پوشش زایمان اعمال نخواهد شد.