راهنمای خدمات طرح انفرادی آسماری

راهنمای  خدمات طرح انفرادی آسماری

نسخه ی راهنمای بیمه گزار

برای بیمه گزاران محترم به منظور دریافت خدمات این طرح اجرای گام به گام موارد ذیل الزامی است :

دریافت معرفی نامه بیمارستانی :

حداقل ۴۸ ساعت قبل از مراجعه به بیمارستان مدارک ذیل به کارشناسان دفتر شعبه  مربوطه ارائه گردد

( شماره واتساپ و شماره فکس )

 • دستور پزشک معالج مبنی بر بستری
 • تصویر واضح کارت ملی
 • شماره تماس متقاضی

دریافت معرفی نامه پاراکلینیکی :

حداقل ۴ ساعت قبل از مراجعه به مرکز تشخیصی مدارک ذیل به کارشناسان دفتر شعبه مربوطه ارائه گردد :

( از طریق شماره واتساپ و فکس )

 • دستور پزشک معالج
 • تصویر واضح کارت ملی
 • شماره تماس متقاضی

دریافت خدمات اورژانس تنها بصورت بازیافت خسارت انجام میپذیرد

در صورت اورژانس منجر به بستری حتما بلافاصله با کارشناسان دفتر شعبه تماس حاصل فرمایید .

بازیافت خسارت :

بر اساس ماده ۲۱ شرایط بیمه نامه  در صورت عدم انجام هماهنگی های قبلی با بیمه گر و پرداخت مستقیم هزینه های درمانی و تشخیصی توسط بیمه گزار، بازیافت خسارت بر اساس تعرفه های قرار دادی انجام خواهد پذیرفت . ( جبران خسارت های خارج از کشور ،موضوع ماده ۲۰ قرار داد نیز به شرح ذیل است )

مراحل بازیافت خسارت :

 • ارائه اصل کلیه مدارک بیمارستانی و تشخیصی
 • ارائه تصویر واضح کارت ملی
 • ارائه شماره تماس متقاضی
 • همکاری با کارشناسان دفتر آسماری شعبه ی مربوطه به منظور تکمیل اطلاعات و مستندات
 • تاییدیه ی صورتحساب های بستری و درمان در خارج از کشور ،توسط دفتر سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور مربوطه ( موضوع ماده ۲۰ قرار داد )