سهامداران

لیست سهامداران به تاریخ مجمع
ردیف سهامدارانتعداد سهاممبلغ سرمایهدرصد سرمایه گذاری
۱حقوقی ۱۷۳,۳۶۲,۷۴۰۷۳,۳۶۲,۷۳۹,۸۴۸۲۹٫۴
۲حقوقی ۲۶۱,۱۳۹,۶۸۴۶۱,۱۳۹,۶۸۳,۵۷۶۲۴٫۵
۳حقوقی ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۲
۴حقیقی ۱۲۳,۷۰۰,۸۶۵۲۳,۷۰۰,۸۶۵,۰۰۰۹٫۵
۵حقوقی ۴۸,۴۲۶,۲۴۹۸,۴۲۶,۲۴۸,۷۵۰۳٫۴
۶حقیقی ۲۶,۹۴۴,۴۴۹۶,۹۴۴,۴۴۸,۷۵۰۲٫۸
۷حقیقی ۳۵,۵۵۷,۱۸۸۵,۵۵۷,۱۸۷,۵۰۰۲٫۲
۸حقیقی ۴۴,۴۷۳,۲۸۳۴,۴۷۳,۲۸۲,۵۰۰۱٫۸
۹حقیقی ۵۴,۴۴۹,۱۴۶۴,۴۴۹,۱۴۶,۲۵۰۱٫۸
۱۰حقیقی ۶۳,۵۲۶,۸۳۸۳,۵۲۶,۸۳۷,۵۰۰۱٫۴
۱۱حقیقی ۷۲,۸۲۰,۶۲۵۲,۸۲۰,۶۲۵,۰۰۰۱٫۱
۱۲جمع۲۲۴,۴۰۱,۰۶۵۲۲۴,۴۰۱,۰۶۴,۶۷۴۸۹٫۸