سهامداران

رديفنوع شخصیت تعداددرصد
۱حقوقی۱       ۴۱۲,۶۷۴,۶۷۶۲۹/۴۸
۲حقوقی۲      ۳۴۴,۲۲۵,۵۶۱۲۴/۵۹
۳حقوقی۳      ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰۱۲/۰۰
۴حقیقی۱      ۱۳۲,۷۲۴,۸۴۴۹/۴۸
۵حقوقی۴        ۴۷,۱۸۶,۹۹۳۳/۳۷
۶حقیقی۲        ۳۸,۸۸۸,۹۱۳۲/۷۸
۷حقیقی۳        ۳۱,۱۲۰,۲۵۰۲/۲۲
۸حقیقی۴        ۲۵,۰۵۰,۳۸۲۱/۷۹
۹حقیقی۵        ۲۴,۹۱۵,۲۱۹۱/۷۸
۱۰حقیقی۶        ۱۹,۷۵۰,۲۹۰۱/۴۱
۱۱حقیقی۷        ۱۵,۷۹۵,۵۰۰۱/۱۳
۱۲سایر سهامداران حقیقی    ۱۳۹,۶۶۷,۳۷۲۹/۹۸