سیاستهای اعطای پاداش اعضای هیئت مدیره

سیاستهای اعطای پاداش اعضای هیئت مدیره مطابق با درصدهای تعیین شده در قانون تجارت و به استناد  آرای مجمع عمومی عادی سالیانه می‌باشد.