سیاست تقسیم سود به سهامداران

با رعایت مفاد ماده ۹۰ قانون تجارت تصویب و مقرر گردید معادل ده درصد سود ویژه سالانه بین سهامداران تقسیم و الباقی به عنوان حساب سود انباشته در شرکت نگهداری و متعاقباً جزئاً یا کلاً به منظور افزایش سرمایه حسب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مورد استفاده قرار گیرد.