سیاست تقسیم سود به سهامداران

سیاست تقسیم سود به سهامداران مطابق با مفاد قانون تجارت و به استناد آرای مجمع عمومی عادی سالیانه درنظر گرفته شده است.