شرایط اعطای نمایندگی بیمه آسماری

شرایط عمومی متقاضیان نمایندگی حقیقی:

– تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران

– اعتقاد به اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور

– عدم اعتیاد به مواد مخدر

– نداشتن سوءپیشینه کیفری

– عدم حجر و برخورداری از سلامت روانی

– داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم(برای آقایان)

– دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم

– عدم اشتغال در وزارتخانه ها ، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی

*متقاضیان اخذ نمایندگی حقیقی در صورت دارا بودن شرایط فوق می بایست نسبت به تکمیل فرم درخواست نمایندگی و تهیه مدارک مورد نیاز اقدام نمایند.

 

– شرایط اختصاصی اخذ نمایندگی حقیقی :

– موفقیت در مصاحبه­ ی منطبق با شایستگی های مورد نیاز نمایندگان شرکت بیمه آسماری

– گذراندن دوره های آموزشی در رشته های بیمه ای مورد نیاز بر اساس تشخیص شرکت بیمه آسماری

– طی نمودن دوره آموزشی عملی صدور تحت نظر شعبه سرپستی

– موفقیت در آزمون نمایندگی بیمه ( آداب)

– تهیه دفتر مناسب مورد تأیید شرکت بیمه ( شعاع فعالیت نماینده از سایر نمایندگان آسماری می بایست حداقل ۵۰۰متر باشد)

– شرایط و ویژگی ظاهری و چیدمان دفتر نمایندگی و همچنین نصب تابلوی دفتر نمایندگی می بایست به تأیید مدیر شعبه مربوطه برسد.

*تبصره : گذراندن کلاس های آموزشی تئوری و عملی به منزله ایجاد تعهد برای اعطاء مجوز نمایندگی به افراد نخواهد بود.

*تبصره  : متقاضیانی که دارای سابقه کار مفید در سایر شرکت های بیمه هستند ، ملزم به ارائه تأییدیه از شرکت بیمه متبوع می باشند.

 

شرایط اعطای نمایندگی حقوقی (شرکت خدمات بیمه ای)

– دارا بودن کلیه شرایط نماینده حقیقی

– تکمیل فرم درخواست تأسیس شرکت نمایندگی

– ارائه طرح توجیهی جهت ایجاد نمایندگی حقوقی

–  به صورت سهامی خاص با مسئولیت تضامن یا شرکت تعاونی تأسیس شود

– تهیه اساسنامه طبق نمونه ابلاغی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

– موضوع فعالیت نماینده حقوقی به طور انحصاری نمایندگی بیمه باشد

– تعداد اعضای هیأت مدیره حداقل سه نفر باشد

– داشتن حداقل یک میلیارد سرمایه اولیه

– ارائه گواهی نامه بانک حاکی از تأییدیه قسمت نقدی سرمایه ، حداقل به مقدار ۵۰ درصد کل سرمایه نماینده حقوقی

– ارائه صورت کامل اسامی سهامداران ، مدیران و میزان سهام هر یک از آنها

– ارائه گواهی عدم سوءپیشینه کیفری مدیران مطابق بند”ث”ماده ۵ آیین نامه شماره ۷۵ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

– مدیرعامل و حداقل یک عضو بیمه ای هیئت مدیره باید واجد شرایط مندرج در ماده ۵ آیین نامه شماره ۷۵ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشند.

– ارائه صورت جلسات مجمع عمومی مؤسس و هیئت مدیره

– ارائه اظهارنامه ثبت نمایندگی حقوقی و تأییدیه نام آن

*تبصره : سهامداران نمایندگان حقوقی باید صرفاً اشخاص حقیقی باشند و مکلفند مبلغ تعهدی سرمایه خود را حداکثر ظرف مدت دو سال تأدیه نمایند.

*تبصره:  مشارکت اشخاص حقوقی در سهام نمایندگی حقوقی بیمه ، پس از تأیید بیمه مرکزی ج. ا.ایران امکان پذیر خواهد بود.

تبصره : مدیرعامل ، اعضای هیئت مدیره و کارکنان شاغل شرکت های بیمه و بیمه مرکزی ج.ا. ایران و مؤسسات وابسته به آنها ( اعم از رسمی ، پیمانی ،قراردادی و ساعتی )، کارگزاران (دلالان رسمی) بیمه ، نمایندگان بیمه و ارزیابان خسارت بیمه ای و کارکنان هریک از آنها نمی توانند در نمایندگی حقوقی بیمه سمت و یا سهم داشته باشند.

– ثبت نمایندگی حقوقی و هر گونه تغییرات بعدی از جمله تغییر در مفاد اساسنامه ، میزان سرمایه ، ترکیب سهامداران ، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره آن ، موکول به رعایت مقررات آیین نامه شماره ۷۵ بیمه مرکزی ، اعلام شرکت بیمه طرف قرارداد و موافقت بیمه مرکزی ج.ا.ایران است.

– نماینده حقوقی موظف است ترازنامه و حساب سود و زیان خودرا طبق فرم نمونه ای که بیمه مرکزی ج.ا.ایران تهیه و به شرکت های بیمه ابلاغ می نماید ، تنظیم کند و پس از تصویب در مجمع عمومی سهامداران خود ، نسخه ای از آن را برای بررسی و تأیید به شرکت بیمه طرف قرارداد ارسال نماید.

*تبصره : نماینده حقوقی موظف است در هر سال مالی حداقل ۱۰درصد از سود سالانه خود را تا سقف سرمایه به عنوان اندوخته سرمایه ای در حساب های خود منظور نماید.