ضریب ترکیبی

شرکت بیمه آسماری ( سهامی خاص)
 ضریب ترکیبی
 سال ضریب ترکیب ( ضریب خسارت و نسبت مجموع هزینه های اداری عمومی و هزینه های کارمزد ، هزینه صدور و مشارکت در منافع پرداختی به حق بیمه صادره)
۱۳۹۶                                            ۰٫۹۱
۱۳۹۷                                            ۰٫۸۶
۱۳۹۸                                            ۰٫۷۳