ضریب ترکیبی

شرکت بیمه آسماری (سهامی خاص)
ضریب ترکیبی
سالنسبت
۱۳۹۹۰/۶۶
۱۴۰۰۰/۷۰
۱۴۰۱