ضریب خسارت موسسه بیمه

شرکت بیمه آسماری ( سهامی خاص)
 ضریب خسارت
 رشته سال  ۱۳۹۶ سال  ۱۳۹۷    سال  ۱۳۹۸
 ثالث     ۱٫۰۶     ۰٫۶۶            ۰٫۶۳
 بدنه     ۰٫۵۵     ۱٫۲۷           ۰٫۵۸
 آتش سوزی     ۰٫۵۵     ۰٫۳۷            ۶٫۹۶
 باربری     ۱٫۰۹     ۰٫۴۶           ۰٫۱۵
 درمان     ۰٫۶۳     ۰٫۶۳           ۰٫۵۰
 عمر و سرمایه گذاری     ۰٫۰۲     ۰٫۱۲            ۰٫۴۶
 حوادث     ۰٫۰۸     ۰٫۱۳           ۰٫۱۱
 مسئوليت     ۰٫۵۵     ۰٫۵۲            ۰٫۳۶
 کشتی     ۰٫۵۷     ۰٫۹۴           ۰٫۰۹
 مهندسي        –     ۱٫۴۹           ۰٫۰۲
 عمر        –     ۱٫۹۱               –
 سایر        –        –               –
جمع   ۰٫۶۸     ۰٫۶۳            ۰٫۵۴