ضریب خسارت موسسه بیمه

شرکت بیمه آسماری (سهامی خاص)
ضریب خسارت موسسه بیمه
سالنسبت
۱۳۹۹۰/۵۲
۱۴۰۰۰/۵۸
۱۴۰۱