معاونین و مدیران

فرزان فروزانفر

معاون شعب و نمایندگان

حامد دهبد

معاون مالی و اداری

محمد ترابی

معاون فنی

صدیقه بهرام زاده

مدیر اموال

آرمان عمادی

مدیر فناوری اطلاعات

الهام جلوی

مدیر مسئولیت و مهندسی

راضیه تاجیک

مدیر بازاریابی و برندینگ