معاونان

علی اسکندری

علی اسکندری

سرپرست معاونت فنی 43417-400

حامد دهبد

معاونت مالی و اداری 43417-301
فرزان فروزانفر

فرزان فروزانفر

معاونت شعب و نمایندگان 43417-351

آرمان عمادی

معاونت فناوری و اطلاعات 43417-501

راضیه تاجیک

معاونت توسعه بازار 43417-460