معاونین و مدیران

فرزان فروزانفر

معاونت شعب و نمایندگان 43417-351

حامد دهبد

معاونت مالی و اداری 43417-301

راضیه تاجیک

معاونت توسعه بازار 43417-460

صدیقه بهرام زاده

سرپرست معاونت فنی 43417 - 401

آرمان عمادی

معاونت فناوری و اطلاعات 43417-501

الهام جلوی

مدیر مسئولیت و مهندسی 43417-410