معاونین و مدیران

فرزان فروزانفر

معاون شعب و نمایندگان

حامد دهبد

معاون مالی و اداری

محمد ترابی

معاون فنی

راضیه تاجیک

سرپرست معاونت توسعه بازار 43417-460

صدیقه بهرام زاده

مدیر اموال 43417 - 401

آرمان عمادی

مدیر فناوری اطلاعات 43417-501

الهام جلوی

مدیر مسئولیت و مهندسی 43417-410