معاملات غیر بیمه ای اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل بیمه آسماری، هیچگونه معامله غیربیمه ای نداشته اند.