منشور اخلاقی بیمه

پایبندی به مقررات و تعهدات

۱ – احترام و توصیه به رعایت قانون و مقررات و عدم‌تلاش برای بی‌اثر کردن آنها،

۲ – برخورد با همکاران و واسطه‌هایی که از طرق غیراخلاقی از جمله پرداخت رشوه به بازاریابی می‌پردازند؛

۳ – عدم‌چشم‌پوشی نسبت به تخلف دیگران و همکاری برای کاستن هرگونه فساد؛

۴ – پایبندی به قول و تعهد خود و وفاداری به عهد و توافقات و قراردادها چه قانون بر آن ناظر باشد چه نباشد، چه آشکار باشد چه پنهان؛

۵ – پرداخت به موقع خسارت مطابق آنچه در قرارداد آمده است؛

۶ – رعایت و حمایت از رقابت آزاد و عادلانه و پیروزی از اصول بیمه‌گری، به‌ویژه در تعیین نرخ و شرایط:

عدالت و انصاف

۷ – تعیین دستمزد همکاران به‌صورت منصفانه و پرداخت کارمزد نمایندگان و کارگزاران طبق ضوابط؛

۸ – رفتار منصفانه با مشتریان و طرف‌های تجاری در همه جوانب؛

۹ – پرهیز از به چنگ آوردن اطلاعات تجاری با ابزار غیراخلاقی و غیرصادقانه؛

۱۰ – تعیین نرخ حق بیمه بر پایه اصول فنی، معقول، منصفانه و در خور شرایط بیمه بدون تاثیر از رقبا؛

شفافیت و صداقت

۱۱ – تعیین دستمزد همکاران به‌صورت منصفانه و پرداخت کارمزد نمایندگان و کارگزاران طبق ضوابط؛

۱۲ – رفتار منصفانه با مشتریان و طرف‌های تجاری در همه جوانب؛

۱۳ – پرهیز از به چنگ آوردن اطلاعات تجاری با ابزار غیراخلاقی و غیرصادقانه؛

۱۴ – تعیین نرخ حق بیمه بر پایه اصول فنی، معقول، منصفانه و در خور شرایط بیمه بدون تاثیر از رقبا؛

حفظ کرامت انسانی

 

۱۵ – خودداری از تقدیم و دریافت مسرفانه هدیه و برگزاری بیش از حد برنامه‌های سرگرمی و تفریحی برای طرف‌های تجاری؛

۱۶ – انتخاب همکارانی که به اصول اخلاق حرفه‌ای متعهدند و از هر گونه آلودگی به ارتشا و پرداخت‌های غیرموجه مبرا می‌باشند؛

۱۷ – محترم دانستن و حفظ حریم خصوصی مشتریان؛ همکاران ورقبا؛

رعایت حقوق اجتماعی

۱۸– احترام به منزلت و حقوق انسانی و شهروندی افراد و پاسداری از آن؛

۱۹ – احترام به فرهنگ، آداب، رسوم و اعتقادات مشتریان؛

۲۰ – سلوک و عدم‌کینه‌توزی با منتقدانی که سخن از نقض قانون و مقررات می‌گویند و عملکردها را نقد می‌کنند؛

۲۱ – مقابله با پولشویی و هر گونه‌ فعالیت دیگری که پشتیبان بزه‌های سازمان‌یافته باشد؛

۲۲ – پاسداری از طبیعت، محیط زیست و توسعه پایدار؛

۲۳ – همکاری با سازمان‌های مردم نهاد (NGO ) و حمایت از آن دسته از تدابیر عمومی که سبب تقویت توسعه صنعت بیمه می‌‌شد؛

۲۴ – پذیرش شکایت مشتریان و نظارت مقامات مجاز؛

۲۵ – احترام به حقوق مالکیت مادی و معنوی رقیبان.