مهر تایید پژوهشکده بیمه بر «سلامت مالی» بیمه آسماری

دسته بندی:

طرح پژوهشی «تدوین و اندازه گيري شاخص ثبات مالی صنعت بيمه در كشور» که توسط پژوهشکده بیمه منتشر شده است،‌ نشان می دهد شرکت بيمه آسماري در شاخص سلامت مالی در سال هاي اخیر وضعیت خوبی داشته است. به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه آسماری، در این طرح آمده است: با توجه به تکالیف قانونی […]

طرح پژوهشی «تدوین و اندازه گيري شاخص ثبات مالی صنعت بيمه در كشور» که توسط پژوهشکده بیمه منتشر شده است،‌ نشان می دهد شرکت بيمه آسماري در شاخص سلامت مالی در سال هاي اخیر وضعیت خوبی داشته است.

به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه آسماری، در این طرح آمده است: با توجه به تکالیف قانونی و آیین نامه ای مبنی بر نظارت مالی به جای نظارت تعرفه ای در صنعت بیمه کشور و با عنایت به ماهیت نامشهود عملیات بیمه گری و پیچیدگی های موجود در این زمینه و در هم آمیختگی مفاهیمی مانند قدرت مالی، توانگری مالی، ثبات مالی، ثبات مالی و عملکرد مالی با عملیات شرکت های بیمه، استفاده از روش های پیشرفته و بهینه نظارتی در این صنعت امری اجتناب ناپذیر است.

به این منظور طرح پژوهشی «تدوین و اندازه گیری شاخص ثبات مالی صنعت بیمه در کشور» با رویکردی کاربردی به منظور ارایه یک شاخص نظارتی مطلوب در جهت راهبری شرکت های بیمه گر ارایه شده است.

هدف اصلی این پژوهش، تبیین و تعیین ثبات مالی در شرکت های بیمه فعال در صنعت بیمه کشور بوده و در این راستا اهداف فرعی زیر دنبال شده است:

  • شناسایی شاخص های اصلی و متعارف در زمینه ثبات مالی شرکت های بیمه و انتخاب و سنجش شاخص های بومی
  • تجزیه و تحلیل شاخص و زیر شاخص های ثبات مالی در صنعت بیمه
  • تعیین سهم هر یک از زیرشاخص های شاخص ثبات مالی

 

سلامت مالی چیست؟

ثبات مالی یا سلامت مالی را می توان با عنوان كنترل هزینه هاي كلان اقتصادي، از اختلالات بوجود آمده در بخش هاي واسطه گري، در ارتباط با صاحبان سرمایه (خانوارها)، كسب وكار و موسسات ارایه دهنده خدمات مالی تعریف كرد. از نظر برخی مفسران و صاحب نظران، ثبات مالی یک وضعيت پایدار در نظام مالی است كه عملکرد كارآمد موسسات، بازارها، نوسان حداقلی قيمت ها، نرخ بهره و نرخ ارز را تضمين كند.

هنگامی كه قسمت مهمی از بخش مالی در معرض ریسک قرار گيرد، وضعيت را می توان به عنوان شرایط نامطلوب مالی توصيف كرد. ثبات مالی شرایطی است كه نظام مالی قابليت ایستادگی در برابر شوک ها را دارد، بدون اینکه به فرایند تخصيص پس انداز و سرمایه گذاري نظام پرداخت ها لطمه اي وارد شود.

سلامت و ثبات نظام هاي مالی، مفهومی است كه در بيشتر موارد به منظور توصيف توانمندي واكنش و مقابله در برابر رویدادهاي نامطلوب و پيش بينی نشده به كار می رود. با این حال، دستيابی به اجماع و وحدت نظر در مورد مفهوم این واژه در عرصه مالی چندان آسان نيست. بر همين اساس بوده كه گروهی از متفکران مالی چنين ادعا كرده اند كه می توان معيارهایی را به عنوان نشانه هایی از برقراري و وجود یک نظام مالی برخوردار از ثبات و پایداري، معين ساخت و آن گاه بر پایه مطالعه و كنکاش در آنها به ارزیابی و اظهار نظر درباره وضعيت موجود در مقاطع زمانی مختلف اقدام كرد.

ویژگی های ثبات مالی

بر اساس مجموع تعاریف مطرح شده از سوي نهادهاي معتبر و تراز اول جهانی، ویژگی هایی براي ثبات مالی در اقتصاد معرفی شده است. جامعيت ثبات مالی، تمام جنبه هاي تامين مالی و نظام مالی مانند زیرساخت ها، نهادها، بازارها و اركان اصلی آن را در بر می گيرد. ثبات مالی به نوعی با عملکرد تمام نهادهاي خصوصی و عمومی مشاركت كننده در بازار، سياست گذاري پولی و مالی، قوانين و مقررات نظارتی، نظام هاي تسویه و پرداخت مرتبط است.

در وضعيت ثبات مالی، نظام مالی نقشی محوري در تخصيص به موقع منابع، مدیریت انواع ریسک ها، تخصيص بهينه پس اندازها، ساده كردن روش هاي تجميع ثروت را به عهده دارد. به طور کلی، در شرایط مالی با ثبات، بحران هاي مالی متوالی و پيوسته، به راحتی امکان وقوع نداشته و نظام مالی پيش از شکل گيري هر گونه تهدید، قادر به كنترل و محدود كردن عدم تعادل هاي مربوطه خواهد بود.

ثبات مالی یا سلامت مالی، یک وضعيت مداوم و مستمر است كه صدمات جزئی وارد بر آن براي كل سيستم اقتصادي تهدید كننده نبوده و می تواند به سلامت بيشتر اقتصاد در سطح كلان كمک كند.

بر این اساس، شرکت بيمه آسماري در شاخص سلامت مالی در سال هاي فعاليت و دوره بررسی، علی رغم عمر نه چندان زیاد، وضعيت خوبی داشته است و جداي از اندازه و سهم بازار و سابقه فعاليت، به عنوان یک بيمه گر خوب فعاليت کرده است.

خدمات الکترونیک

پنل بیمه شدگان درمان

پنل بیمه شدگان درمان

مشاهده پوشش‌ها، چاپ بیمه‌نامه، مشاهده پرداخت خسارت‌ها و...

پرتال بیمه شدگان درمان

پرتال بیمه شدگان درمان

دریافت معرفی‌نامه آنلاین و...

استعلام و چاپ بیمه نامه

استعلام و چاپ بیمه نامه

برای استعلام بیمه نامه خود کلیک نمایید....

نظرات کاربران

-- بارگیری کد امنیتی --