نسبت دارایی های نقدی به مجموع دارایی ها

شرکت بیمه آسماری ( سهامی خاص)
دارایی های نقدی به مجموع دارایی ها
 سال                نسبت
۱۳۹۹                   ۰٫۲۹
۱۴۰۰                   ۰٫۱۶
۱۴۰۱