نسبت دارایی های نقدی به مجموع دارایی ها

شرکت بیمه آسماری ( سهامی خاص)
دارایی های نقدی به مجموع دارایی ها
 سال                نسبت
۱۳۹۶                   ۰٫۳۰
۱۳۹۷                   ۰٫۳۰
۱۳۹۸                   ۰٫۳۰