نسبت ذخیره خسارت معوق به جمع ذخایر فنی

شرکت بیمه آسماری (سهامی خاص)
نسبت ذخیره خسارت به جمع ذخایر فنی
رشتهسال۱۳۹۹سال۱۴۰۰سال۱۴۰۱
آتش سوزی۰/۲۸۰/۳۵
باربری۰/۱۳۰/۴۸
حوادث۰/۰۴۰/۰۵
بدنه۰/۱۱۰/۳۱
ثالث۰/۴۳۰/۱۵
ثالث مازاد اجباری۰/۰۶۰/۰۸
حوادث راننده۰/۲۳۰/۳
درمان۰/۰۲۰/۰۲
مهندسی۰۰
مسئولیت۰/۴۲۰/۴
عمر۰/۰۴۰
کشتی۰/۲۷۰
سایر۰۰
جمع۲/۰۳۲/۱۴۰