نسبت ذخیره خسارت معوق به جمع ذخایر فنی

 ذخیره خسارت معوق به جمع ذخایر فنی ( سهم نگهداری)
 رشته سال  ۱۳۹۶ سال  ۱۳۹۷           سال  ۱۳۹۸
 آتش سوزی    ۰٫۷۵    ۰٫۱۰                  ۰٫۴۸
 باربری    ۰٫۸۲    ۰٫۵۸                  ۰٫۸۵
 حوادث        –        –                  ۰٫۰۵
 بدنه    ۰٫۳۵    ۰٫۰۷                  ۰٫۱۲
 ثالث    ۰٫۴۰    ۰٫۴۸                  ۰٫۴۸
 ثالث مازاد اجباری        –    ۰٫۲۸                  ۰٫۱۳
 حوادث راننده        –     ۰٫۴۶                  ۰٫۳۷
 درمان    ۰٫۱۰     ۰٫۰۶                  ۰٫۰۱
 مهندسی    ۰٫۲۱    ۰٫۳۱                     –
 مسئولیت     ۰٫۶۵     ۰٫۶۱                  ۰٫۴۸
 عمر        –        –                     –
 کشتی    ۱٫۰۰     ۰٫۱۶                  ۰٫۶۲
 سایر    ۰٫۵۰        –                     –
 جمع    ۴٫۷۷    ۳٫۱۲                  ۳٫۵۸