نسبت ذخیره ریاضی به ذخیره حق بیمه ( سهم نگهداری )

شرکت بیمه آسماری ( سهامی خاص)
ذخیره ریاضی به ذخیره حق بیمه  ( سهم نگهداری )
 سال                                       نسبت
۱۳۹۹                                          ۰٫۰۰۱
۱۴۰۰                                          ۰٫۰۰۱
۱۴۰۱