نسبت ذخیره ریاضی به ذخیره حق بیمه ( سهم نگهداری )

شرکت بیمه آسماری ( سهامی خاص)
ذخیره ریاضی به ذخیره حق بیمه  ( سهم نگهداری )
 سال                                       نسبت
۱۳۹۶                                          ۰٫۰۱
۱۳۹۷                                          ۰٫۰۱
۱۳۹۸                                          ۰٫۰۱