نسبت رشد حق بیمه طی سه سال گذشته

شرکت بیمه آسماری ( سهامی خاص)
 نرخ رشد حق بیمه
 رشته بیمه اینرخ رشد سال ۱۳۹۶نرخ رشد سال ۱۳۹۷نرخ رشد سال ۱۳۹۸
 ثالث-۰٫۰۲۰٫۳۴۰٫۵۱
 حوادث راننده۰٫۱۳۰٫۵۱۰٫۳۱
 مازاد-۰٫۷۸۲٫۷۸۴٫۳۷
 بدنه-۰٫۴۲۰٫۶۷۰٫۵۰
 آتش سوزی-۰٫۰۲۰٫۲۰-۰٫۱۱
 باربری۰٫۳۳۰٫۲۷۰٫۸۴
 درمان۰٫۱۳۰٫۳۶۱٫۱۰
 عمر و سرمایه گذاری۰٫۲۴-۰٫۰۴-۰٫۰۱
 حوادث۰٫۰۳۰٫۰۱۰٫۲۳
 مسئوليت۰٫۱۱۰٫۱۹۰٫۲۷
 کشتی۰٫۲۳۰٫۲۸۰٫۱۱
 مهندسي-۱٫۵۸-۰٫۱۳۰٫۵۲
 عمر-۰٫۵۶-۰٫۵۲۰٫۶۶
 سایر-۲٫۲۴-۱٫۰۱۰٫۱۷
 جمع-۴٫۴۴۳٫۹۰۹٫۴۷