نسبت رشد حق بیمه طی سه سال گذشته

شرکت بیمه آسماری (سهامی خاص)
نرخ رشد حق بیمه
رشتهسال۱۳۹۹سال۱۴۰۰سال۱۴۰۱
ثالث۰/۴۳۰/۲۱
حوادث راننده۰/۴۰/۲۶
مازاد۰/۱۰/۶
بدنه۰/۵۸۰/۱۶
آتش سوزی۱/۲۵۰/۰۱
باربری۰/۶۰/۳-
درمان۰/۷۹۰/۶۶
عمر و سرمایه گذاری۰/۲۵۰/۲۵
حوادث۰/۲۴۰
مسئولیت۰/۲۹۰/۷۹
کشتی۱/۲۹۰/۵۹
مهندسی۰/۹۷۰/۱۸-
عمر۰/۰۴۰/۰۲
سایر۰/۷۱۰/۸۵
جمع۷/۹۴۳/۹۲۰