نسبت رشد خسارت طی سه سال گذشته

شرکت بیمه آسماری ( سهامی خاص)
 نرخ  رشد خسارت
 رشته بیمه ای نرخ رشد سال۱۳۹۶ نرخ رشد سال۱۳۹۷ نرخ رشد سال۱۳۹۸
 ثالث۰٫۰۳-۰٫۱۵۰٫۴۲
 حوادث راننده-۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰
 بدنه-۰٫۶۷۲٫۸۵-۰٫۳۲
 آتش سوزی۰٫۰۷-۰٫۱۹۱۵٫۶۷
 باربری۴٫۲۳-۰٫۴۶-۰٫۴۱
 درمان۰٫۲۷۰٫۳۶۰٫۶۹
 عمر و سرمايه گذاري۲٫۶۹۳٫۶۵۲٫۹۱
 حوادث۰٫۹۰۰٫۶۴۰٫۰۴
 مسئوليت-۰٫۴۵۰٫۱۱-۰٫۱۱
 کشتی۲٫۰۷۱٫۱۰-۰٫۹۰
 مهندسي-۱٫۰۰۰٫۰۰-۰٫۹۸
 عمر-۱٫۰۰۰٫۰۰-۱٫۰۰
 سایر-۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰
 جمع۵٫۱۳۷٫۹۱۱۶٫۰۱