نسبت رشد خسارت طی سه سال گذشته

شرکت بیمه آسماری (سهامی خاص)
نسبت رشد خسارت  شرکت بیمه آسماری
رشتهسال۱۳۹۹سال۱۴۰۰سال۱۴۰۱
ثالث۰/۰۴-۰/۵۶
حوادث راننده۰/۴۵-۱/۳۵
بدنه۰/۴۴۰/۰۴
آتش سوزی۰/۸۹-۰/۱۴-
باربری۰/۸۸-۱-
درمان۰/۳۳۰/۸۳
عمر و سرمایه گذاری۰/۰۷-۰/۲۷-
حوادث۰/۵۶-۰/۴۲-
مسئولیت۰/۲۴۱
کشتی۴/۵۶۰/۷-
مهندسی۱-۱-
عمر۱-۱-
سایر۱-۲۸/۰۷
جمع۰/۳۲-۲۷/۳۲۰