نسبت سهم نگهداری موسسه بیمه ( حق بیمه صادره پس از کسر مجموع حق بیمه واگذاری اجباری و اختیاری به کل حق بیمه صادره)

شرکت بیمه آسماری ( سهامی خاص)
 سهم نگهداری موسسه بیمه
 سالنسبت حق بیمه صادره پس از کسر مجموع حق بیمه واگذاری اجباری و اختیاری به کل حق بیمه صادره
۱۳۹۹                                                  ۰٫۹۸
۱۴۰۰                                                  ۰٫۸۲
۱۴۰۱