نسبت مجموع مطالبات از بیمه گذاران ، نمایندگان و بیمه گران اتکایی به مجموع دارایی ها

شرکت بیمه آسماری ( سهامی خاص)
مجموع مطالبات از بیمه گذاران ، نمایندگان و بیمه گران اتکایی به مجموع دارایی ها
 سال               نسبت
۱۳۹۹                  ۰٫۳۶
۱۴۰۰                  ۰٫۳۹
۱۴۰۱