نسبت مجموع مطالبات از بیمه گذاران ، نمایندگان و بیمه گران اتکایی به مجموع دارایی ها

شرکت بیمه آسماری ( سهامی خاص)
مجموع مطالبات از بیمه گذاران ، نمایندگان و بیمه گران اتکایی به مجموع دارایی ها
 سال               نسبت
۱۳۹۶                  ۰٫۳۲
۱۳۹۷                  ۰٫۳۵
۱۳۹۸                  ۰٫۴۴