نسبت مجموع هزینه کارمزد هزینه های صدور و کارمزد مشارکت در منافع پرداختی به حق بیمه صادر ه به تفکیک رشته های بیمه

شرکت بیمه آسماری ( سهامی خاص)
 نسبت مجموع هزینه کارمزد هزینه های صدور و کارمزد مشارکت در منافع پرداختی به حق بیمه صادره
 رشته سال  ۱۳۹۶ سال  ۱۳۹۷                    سال  ۱۳۹۸
 ثالث       ۰٫۰۷       ۰٫۰۷                          ۰٫۰۸
 حوادث راننده       ۰٫۰۷       ۰٫۰۷                          ۰٫۰۸
 بدنه       ۰٫۱۲       ۰٫۱۲                          ۰٫۱۴
 آتش سوزی       ۰٫۱۷       ۰٫۱۸                          ۰٫۱۹
 باربری       ۰٫۱۶       ۰٫۱۳                          ۰٫۱۳
 درمان       ۰٫۰۹       ۰٫۱۱                          ۰٫۱۰
 عمر و سرمايه گذاري       ۰٫۱۵       ۰٫۱۲                          ۰٫۱۲
 حوادث       ۰٫۱۹       ۰٫۲۰                          ۰٫۲۲
 مسئوليت       ۰٫۲۳       ۰٫۲۹                          ۰٫۲۹
 کشتی       ۰٫۰۶       ۰٫۰۷                          ۰٫۰۶
 مهندسي       ۰٫۰۶       ۰٫۱۵                          ۰٫۱۱
 عمر       ۰٫۰۱-       ۰٫۰۰                             –
 سایر       ۰٫۰۲       ۰٫۲۰                          ۰٫۲۰
 جمع       ۱٫۳۹       ۱٫۷۳                          ۱٫۷۲