نسبت مجموع هزینه کارمزد هزینه های صدور و کارمزد مشارکت در منافع پرداختی به حق بیمه صادره به تفکیک رشته های بیمه

شرکت بیمه آسماری (سهامی خاص)
نسبت مجموع هزینه کارمزد و صدور و کارمزد مشارکت در منافع پرداختی به حق بیمه صادره
رشتهسال۱۳۹۹سال۱۴۰۰سال۱۴۰۱
ثالث۰/۱۵۰/۰۶
حوادث راننده۰/۱۵۰/۱
بدنه۰/۱۵۰/۱۴
آتش سوزی۰/۱۵۰/۲۱
باربری۰/۱۵۰/۱۵
درمان۰/۱۵۰/۱۶
عمر و سرمایه گذاری۰/۱۵۰/۴۶
حوادث۰/۱۵۰/۲۹
مسئولیت۰/۱۵۰/۲۸
کشتی۰/۱۵۰/۰۸
مهندسی۰/۱۵۰/۱۳
عمر۰۰
سایر۰/۱۵۰/۰۸
جمع۱/۸۲/۱۴۰