نسبت هزینه های عمومی و اداری به حق بیمه صادره

شرکت بیمه آسماری ( سهامی خاص)
 نسبت هزینه های عمومی و اداری به حق بیمه صادره
 سال                         نسبت
۱۳۹۹                             ۰٫۰۷
۱۴۰۰                             ۰٫۰۹
۱۴۰۱