نسبت هزینه های عمومی و اداری به حق بیمه صادره

شرکت بیمه آسماری ( سهامی خاص)
 نسبت هزینه های عمومی و اداری به حق بیمه صادره
 سال                         نسبت
۱۳۹۶                             ۰٫۱۳
۱۳۹۷                             ۰٫۱۲
۱۳۹۸                             ۰٫۰۹