نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها

شرکت بیمه آسماری ( سهامی خاص)
کل بدهی ها به کل دارایی ها
 سال                نسبت
۱۳۹۶                   ۰٫۶۰
۱۳۹۷                    ۰٫۶۶
۱۳۹۸                   ۰٫۷۱