نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها

شرکت بیمه آسماری ( سهامی خاص)
کل بدهی ها به کل دارایی ها
 سال                نسبت
۱۳۹۹                   ۰٫۵۷
۱۴۰۰                    ۰٫۶۹
۱۴۰۱