نسبت کل سرمایه گذاری ها به کل دارایی ها

شرکت بیمه آسماری ( سهامی خاص)
 کل سرمایه گذاری ها به کل دارایی ها
 سال                    نسبت
۱۳۹۶                       ۰٫۳۶
۱۳۹۷                      ۰٫۳۵
۱۳۹۸                      ۰٫۳۳