نسبت کل سرمایه گذاری ها به کل دارایی ها

شرکت بیمه آسماری ( سهامی خاص)
 کل سرمایه گذاری ها به کل دارایی ها
 سال                    نسبت
۱۳۹۹                       ۰٫۲۹
۱۴۰۰                      ۰٫۱۶
۱۴۰۱