هیئت مدیره و مدیرعامل

بهزاد ایثاری

رئیس هیئت مدیره

آیت کریمی

نائب رئیس هیئت مدیره

لطف الله نکوئی

عضو هیئت مدیره