هیئت مدیره و مدیرعامل

لطف اله نکوئی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

بهزاد ایثاری

رئیس هیئت مدیره

آیت کریمی

نائب رئیس هیئت مدیره