گزارشگری و افشای اطلاعات

معرفی مؤسسه بیمه و برنامه كسب و كار :

اساسنامه، پروانه فعالیت و اقامتگاه


سهامداران


ساختار سازمانی


اطلاعات کارکنان


چشم انداز و ماموریت


اطلاعات شعب


اطلاعات نمایندگان


اطلاعات کارگزاران


مراکز درمانی طرف قرارداد 


اطلاعات ارزیابی خسارت


عملکرد شرکت در طرح‌های بیمه‌ای جدید دارای مجوز از بیمه مرکزی


عملکرد بیمه گری مستقیم و اتکایی به تفکیک رشته های بیمه ای

 

راهبری شرکتی :

 

گزارش سالانه هیئت مدیره موسسه بیمه به مجمع عمومی


معاملات غیر بیمه ای اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل


سیاستهای اعطای پاداش اعضای هیئت مدیره


سیاست تقسیم سود به سهامداران


کلیات سیستم کنترل داخلی و شرح وظایف و سطح سازمانی اکچوئر


ورود یا خروج موسسه بیمه از بورس و یا تغییر وضعیت سهام آن در بورس

 

مدیریت ریسک و توانگری مالی

وضعیت ریسکهای شرکت و نحوه مدیریت آنها


نسبت توانگری مالی


سیاست افزایش سرمایه و تغییر در میزان سرمایه


اطلاعات انواع اوراق مشارکت،صکوک و یا سایر اوراق بهادار در صورت انتشار


درصد تملک سهام سایر موسسات بیمه داخلی یا خارجی


گزارش وضعیت ریسک‌های بیمه‌گری اعتبار و نقدینگی وعده مدیریت ریسک‌های مورد اشاره

 

 

وضعیت و عملکرد مالی :